Onsigbare dinge – Hermie van Zyl

Johan:

In Kolossense 1:16 praat Paulus van “alles wat nie gesien kan word nie”, maar in die Engelse New Living Translation (NLT) praat hulle van “kingdoms”. Beteken dit dat God ander koninkryke het behalwe die een waarvan ons leer in die Bybel?

Antwoord

Prof Hermie van Zyl antwoord:

Kolossense 1:15-20 is ’n hooglied op die allesoortreffende posisie van Christus ten opsigte van die skepping en die kerk. Nie net is Hy die Een deur wie God die skepping tot stand gebring het nie (v15-17), maar Hy is ook die Herskepper, die Hoof van die kerk, die Een deur wie God alles met Homself versoen het (v18-20).

Die vraag is verder waarom Paulus dit nodig vind om die unieke status en posisie van Christus in die skepping so te beklemtoon. Die rede vind ons in Kol 2:6-23 (veral v8,15-23). Uit hierdie verse lei ons af dat die Kolossense vasgevang was in die verering van onsigbare hemelmagte, waaronder engele (2:18). Die gevolg was dat die Kolossense Christus se posisie in die skepping nie na behore verstaan en geëer het nie. Hulle het minder van Hom gedink as wat hulle moes, en Hom gelykgestel met die engele en ander onsigbare hemelse magte, soos konings (letterlik: trone), heersers, maghebbers en gesagvoerders (1:16; vgl 2:15). Dis nie duidelik wie en wat hierdie trone, ensovoorts, was nie. Die meeste uitleggers sien dit as hemelwesens of hemelse kragte wat veral in Joodse kringe hoog aangeslaan is en belangrike posisies in die hemel sou beklee het. Van hierdie Jode het volgelinge van Christus geword en deel uitgemaak van die Christelike gemeente in Kolosse. Maar die gevaar was dat hulle Christus op een vlak met hierdie hemelse magte gestel het. Paulus wou dit toe aan hulle duidelik stel (met behulp van 1:15-20) dat Christus die unieke Seun van God, die sigbare beeld van God is (1:15). As sodanig heers Christus oor alles – sigbare én onsigbare dinge (1:16). En deel van hierdie onsigbare dinge is die konings, heersers, maghebbers en gesagvoerders waarvan ons in 1:16 lees. Dit is die hemelwesens waarvan ons hierbo gepraat het. Vertalers is dit egter nie altyd eens oor waarna die onderliggende Griekse begrippe verwys en hoe dit vertaal moet word nie. Daarom dat ’n vertaling soos die NLT die een term (kuriotētes) met “kingdoms” vertaal, maar die 1983-Afrikaanse Vertaling vertaal dit met “heersers”. Die pas vrygestelde 2020-Direkte Vertaling het weer “heersende magte”. Die punt is: Waarna dit ook al verwys en hoe mens dit ook al vertaal – hierdie hemelse magte / heersers is almal ondergeskik aan Christus. Hulle verbleek in die teenwoordigheid van die Seun, want Hy het hulle gemaak, hulle is sy dienaars, hulle is vir Hom geskep (1:16). Dit dien dus geen doel om hierdie skepsele te aanbid nie; die Een wat aanbid moet word, is die Seun, Jesus Christus.

’n Verdere kwessie is of hierdie hemelse magte goedaardig of vyandiggesind is. Soms wil dit lyk asof hulle vyandig is, soos in 2:15 waar Paulus daarvan praat dat Christus elke “mag en gesag” ontwapen en gevange geneem het. In 1:20 word in dieselfde trant gepraat – van God wat alles in hemel en op aarde met Homself versoen het; die implikasie is dat hulle vyandig is of ten minste van Hom vervreem is. Hier in 1:16 lyk dit egter eerder na goedaardige magte, want God Self het hulle geskep. En verder het Hy hulle vir – dit wil sê, tot voordeel en diens van – die Seun geskep. Hoe dit ook al sy, goedaardig of vyandiggesind, dit gaan oor onsigbare magte wat ’n mag uitoefen op die mens, in so ’n mate dat die mens daardeur geïntimideer word en graag in vrede daarmee wil leef. Vandaar die behoefte om die hemelse magte te vereer en te aanbid. En dit is hierdie dwaling onder die Kolossense wat deur Paulus bestry word.

Om saam te vat: Die NLT se “kingdoms” is maar net ’n poging om ’n moeilike begrip, wat ons nie eintlik weet waarna dit presies verwys nie, te vertaal. Dit gaan egter nie oor “ander koninkryke” naas die een waarvan ons in die Bybel lees nie. God het maar net een koninkryk – sy skepping, die kosmos – wat Hy deur Christus, sy Seun, regeer. Die begrippe in 1:16 verwys dus na onsigbare magte wat hoog aangeslaan is deur die Kolossense en deur hulle vereer of aanbid is, in plaas daarvan dat hulle Christus alleen aanbid het. Met Kol 1:15-20 wil Paulus dus die allesoortreffende posisie van die Seun teenoor hierdie onsigbare hemelse magte beklemtoon om sodoende die Kolossense van die dwaalspoor af te kry waarop hulle was.

Skrywer: Prof Hermie van Zyl
Koninkryke ander as dié van God – Francois Malan

Johan vra:

In Kolossense 1 vers 15 praat hy van alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie, konings heersers en in die engels bybel praat hulle van KINGDOMS. Waar is die kingdom en hoe moet ek dit verstaan?

Antwoord

Prof Francois Malan antwoord:

Kolossense 1:16 se konings en die Engelse Bybels se Kingdoms is vertalings van die Griekse woord thrónoi wat verskillende betekenisse in die Nuwe Testament het: Trone – die mooi en groot sitplek van die koning soos in Openbaring 5:1 Regeerders – figuurlik gebruik vir die heersende gesag van ’n koning soos in Kolossense 1:16 wat na ’n bonatuurlke gesag van engele of duiwels kan verwys of na menslike regeerders soos aardse konings. Bonatuurlike kragte – figuurlik gebruik vir bonatuurlike magte met ’n spesifieke rol om die lot en aktiwiteite van mense te bepaal, dit kan ook bose magte wees, soos in Kolossense 1:16. Die mag- en gesagsposisie om te regeer, soos in Lukas 1:32 die troon van sy vader Dawid wat aan Jesus gegee is. Die plek waarvan gesag en regering uitgeoefen word, soos in Hebreërs 4:16 Jesus se troon van genade; of Openb 2:13 die gemeente Pergamum woon waar die troon van Satan is. Die Kingdoms of konings kan verwys na die sigbare konings of regeerders van hierdie wêreld of na die onsigbare koninkryke van die engele of die duiwels (1:16). Na die engele word dwarsdeur die Ou en Nuwe Testament verwys. Psalm 103:20 noem hulle die HERE se boodskappers, sterk helde wat sy bevel gehoorsaam. Ook van die duiwels as gevalle engele word deurgaans vertel, vgl. bv. Openbaring 12:9 en die duiwels wat Jesus uit mense uitgedryf het. Die punt van Kolossense 1:16 is dat alle koninklike en heersende magte, owerhede of gesagvoerders deur Jesus geskep is en tot Hom vir sy doel geskep is. Hy beheer en gebruik hulle almal soos Hy wil, en aan Hom is almal uiteindelik verantwoording verskuldig. In die Christelike gemeente in die stad Kolosse in Klein-Asië (die huidige Turkye) was daar volgens Paulus ’n bedreiging vir die suiwer evangelie. Mense het gedink dit is nie genoeg om net in Jesus te glo vir jou verlossing en Hom te aanvaar as die Here oor jou lewe en die voorbeeld vir jou lewe nie. Paulus waarsku hulle om nie meegevoer te word deur filosofieë en leë bedrieëry nie, wat gegrond is op menslike tradisie en teorieë oor die kosmiese elemente as magte wat hulle vergoddelik. Hulle skryf bepaalde gedragsvoorskrifte in diens van hierdie magte voor. Hulle vereis bv. die besnydenis, soos die Jode (2:11), skryf voor wat jy mag eet of drink, dat jy die nuwemaanfees en die Sabbat moet onderhou soos die Jode (2:16); hulle aanbid engele en soek om visioene te kry (2:18). En dan roem hulle en vertrou hulle dat hulle reg lewe, eintlik met hulle goeie werke hulle eie verlossing verdien (vgl. 1:13-14). En dit terwyl Jesus, die Seun van God, self God, Homself verneder het tot die dood aan die kruis, sodat God self al ons sonde op Hom geneem het en ons daarvan vryspreek, as ons onsself oorgee aan Jesus Christus as ons enigste en genoegsame Verlosser en Heer oor ons lewe.

Skrywer:  Prof Francois Malan
Droom oor my boetie se dood – Hermie van Zyl

‘n Leser vra:

Ek het verlede jaar gedroom van my boetie se vrou en sy twee dogtertjies wat alleen op hul plaas staan en hande vashou. Die atmosfeer was grys en ek het in my gees gevoel my boetie is oorlede alhoewel ek hom nie in my droom gesien het nie. Sy vrou het ’n rooi baadjie gedra. In die week het ek weer dieselfde gedroom gehad, net die keer het ek my boetie ook gesien wat op ’n bed lê en vreeslik hoes met ’n wit lig wat hom omring. Kan julle asb vir my sê wat die droom beteken?

Antwoord

Prof Hermie van Zyl antwoord:

Ongelukkig kan ons nie onderneem om op die Bybelkennis-webblad spesifieke drome uit te lê nie. (Ons beskik helaas nie oor Josef of Daniël se gawes nie.) Maar oor hoe ons drome in die algemeen teologies moet beoordeel, is daar al redelik uitvoerig op ons webblad Bybelkennis.co.za geskryf. In hierdie artikels sal ons vraagsteller beslis antwoorde kry oor hoe sy drome moet hanteer. Ek verwys haar dus na die volgende artikels op ons webblad:

 

Sleutel net die betrokke artikel se titel in die soekfasiliteit-blokkie in, dan behoort die artikel te verskyn, of kliek net op die skakel in artikel.

Skrywer:  Prof Hermie van Zyl
Die Sepedi Bybel – Francois Malan

Luke vra

Bybel boek name in Sipedi Boodskap Teks: Ek het n persoon wat ek help om die Skrif te leer. Sy Afrikaans is baie beperk. Ek het vir hom ‘n Sepedi Bybel gekoop. Wil vir hom skrifte gee om te lees maar sukkel met Sepedi. Wil bv vir hom n teks gee om te lees wat in Esra staan maar weet nie wat is Esra in Sepedi nie. Glo en vertrou op u hulp.

Antwoord:

Prof Francois Malan antwoord:

Die Noord-Sotho Bybel van 2000 verskil hier en daar van die 1968 vertaling wat telkens ‘Puku ya’ (die boek van)voor die name skryf. Die lys word volgens die gewone volgorde gegee:

Ou Testament 2000 Genese, Eksodose, Lefitikose, Numeri, Doiteronomo, Joshua, Baahlodi, Rute,1&2 Samuele, 1968 Genesi, Ekisodo, Lefetiko, Numeri,Doiteronomio, Josua, Baahlodi, Ruthe, I&II Samuele, 2000 1&2 Dikgosi, 1&2 Dikronika, Esra, Nehemia, Estere, Jobo, Pesalome, Diema, Mmoledi, 1968 I&II Dikxosi, I&II Dikronika, Esera, Nehemia, Esitere, Jobo, Dipesalome, Diema, Mmoledi 2000 Sefela sa Difela, Jesaya, Jeremia, Dillo, Hesekiele, Daniele, Hosea, Joele, Amose, 1968 Sefela sa difela, Jesaya, Jeremia, Dillo tsa Jeremia, Hesekiele, Daniele, Hosea, Joele, Amosi, 2000 Obadia, Jona, Mika, Nahume, Habakuku, Sofonia, Hagai, Sakaria, Malakia. 1968 Obadya, Jona, Mika, Nahume, Habakuku, Tsefanya, Hagai, Sakaria, Maleaki. Nuwe Testament – 1968 voeg vooraan Ebangedi vir die eerste 4, Epistola vir die briewe 2000 Mateu, Markose, Lukase, Johanese, Ditiro, Baroma, 1&2 Bakorinthe, Bagalatia, 1968 Mateu, Mareka, Luka, Johane, Ditiro tsa Baapostola, Ba-Roma, I&II Ba-Korinthe, Ba-Galatia, 2000 Baefeso, Bafilipi, Bakolose, 1&2 Bathesalonika, 1&2 Timotheose, Titose, Filemone, 1968 Ba-Efeso, Ba-Filipi, Ba-Kolose, I&II Ba-Thesalonika, I&II ya Timotheo, Tito, Filemone, 2000 Baheberu, Jakobose, 1&2 Petrose, 1&2&3 Johanese, Judase, Kutullo 1968 Ba-Hebere, Jakobo, I&II ya Petro, I,II,III ya Johane, Juda, Kutullo ya Johaneois

Skrywer: Prof Francois Malan