God roep my: Wat beteken dit?

The more we get what we now call ‘ourselves’ out of the way and let Him take us over, the more truly ourselves we become – C. S. Lewis

God roep my: Wat beteken dit?

Kyk ons na die Bybel sien ons dat die woord verskillende betekenisse het.

  • Roeping het ‘n eenvoudige betekenis – God roep en ek antwoord. Ongelukkig het baie mense dit ‘n ingewikkelde teologiese begrip probeer maak.
  • In die Ou Testament beteken roep ook om ‘n naam te gee. So roep God vir Israel om sy volk te wees. Roep beteken dus nie net wees en doen wat ons reeds is nie. Dit beteken ook ons word wat ons nog nie is nie – Israel word God se volk.
  • In die Nuwe Testament kry die woord nog ‘n addisionele betekenis – amper sinoniem met verlossing. God roep mense na Homself om volgelinge van Jesus Christus te wees; Jesus Christus roep sy dissipels.
  • God roep mense na Homself. Hy is egter so ontsagwekkend en sy oproep so gebiedend dat net een reaksie toepaslik is. As Jesus Christus sy dissipels roep, roep Hy hulle na Homself, maar ook na ander dinge – vrede, gemeenskap, die ewige lewe, lyding, diens, ens. Hy roep ons na ‘n nog dieper dissipelskap.

Roeping is ‘n sentrale tema in die Bybel en word ‘n metafoor vir ‘n lewe van geloof. ‘n Dissipel is iemand wat geroep is en bewandel dan die Weg. (Die vroeë Christene het onder andere as mense van die Weg bekend gestaan.)

Ons word primêr na Iemand en nie na iets of iewers geroep nie. Sekondêr kan ek as geneesheer of onderwyser of boer geroep word. Natuurlik is hierdie sekondêre roeping belangrik, maar is altyd ondergeskik aan ons primêre roeping. Primêre en sekondêre roeping hoort bymekaar. Ons moet altyd seker maak dat die orde reg bly.

Alle volgelinge van Jesus Christus leef oral en in alles volgens hulle roeping. Die groot gevaar is dat ons in hierdie proses die geestelike en sekulêre aspekte van ons lewe skei. Ons glo dan dat roeping tot monnikke, priesters, sendelinge, ens beperk is. Al die ander mense het nie ‘n roeping nie, maar net ‘n werk. Maar alles wat ons in geloof en tot verheerliking van God doen, is deel van ons roeping. Die onderwyser en fabriekswerker kan God se werk doen net soos die sendeling dit doen. Luther het gesê dat God glimlag as Hy sien dat ‘n man ‘n baba se doek omruil. Jesus was ‘n timmerman; baie van die apostels was vissermanne; Paulus was ‘n tentmaker. God se roeping kom na gewone, eenvoudige mense wat alledaagse take verrig.

There is not one square inch of the entire creation about which Jesus Christ does not cry out, ‘This is mine! This belongs to me!’ (Abraham Kuyper). Roeping beteken dus dat Christus die Here oor elke deel van my lewe is.