Waar lees ons van Jabes se gebed?

image_pdfimage_print

Waar lees ons van Jabes se gebed? – Kobus Kok

G Watkins vra:

Waar in die Bybel vind ons die Jabes gebed? By voorbaat dankie

Antwoord:

Dr Kobus Kok antwoord:

Waar lees ons van Jabes se gebed?

Jabes se gebed vind ons in 1 Kronieke 4:10 op ‘n heel vreemde plek – so tussen ‘n reeks geslagsregisters van die stam Juda. Indien mens dit in daardie konteks sien, val dit dadelik op dat dit sommer uit plek uit lyk en juis om hierdie rede is dit vir ons so mooi – dit staan gewis uit.

Die seuns van Juda was: Peres, Gesron, Karmi, Gur en Sobal. 2Sobal se seun Reaja was die vader van Jagat, en Jagat die vader van Agumai en Lahad. Hulle is die Soranergeslagte. 3Die seuns van Etam was Jisreël, Jisma en Jidbas. Die naam van hulle suster was Selelponi. 4Penuel was die vader van Gedor, en Eser die vader van Gusa. Hulle het voortgekom uit Gur, die oudste seun van Efrata, vader van Betlehem. 5Asgur, vader van Tekoa, het twee vrouens gehad, Gela en Naära. 6Naära het vir hom Agussam, Gefer, Temni en Agastari in die wêreld gebring. Hulle was die seuns van Naära. 7Gela se seuns was Seret, Sogar en Etnan. 8Kos was die voorvader van Anub en Sobeba en van die geslagte van Agargel seun van Harum. 9Jabes het voorrang geniet bo sy broers. Toe sy ma hom die naam Jabes gegee het, het sy gesê: “Ek het hom met smart in die wêreld gebring.”10Jabes het die God van Israel aangeroep met die woorde:

 

“Stort u seën oor my uit,

vergroot my grondgebied,

neem my onder u beskerming

en weerhou onheil van my

sodat geen smart my tref nie.”

God het laat gebeur wat hy gevra het.

11Kelub broer van Suga was die vader van Megir. Dié was die vader van Eston. 12Eston was die vader van Bet-Rafa, Paseag en Teginna vader van Ir-Nagas. Hulle is die mense van Reka.

13Die seuns van Kenas was Otniël en Seraja, en die seuns van Otniël was Gatat 14en Meonotai, wat die vader was van Ofra. Seraja was die vader van Joab, stigter van Vakmansdal; hulle was vakmanne. 15Die seuns van Kaleb seun van Jefunne was Iru, Ela en Naäm. Die seun van Ela was Kenas. 16Die seuns van Jehallelel was Sif, Sifa, Tireja en Asarel. 17Die seuns van Esra was Jeter, Mered, Efer…………

Vir my is dit so mooi dat Jabes se eie ma beskryf hoe sy hom met smart in die lewe gebring het en dan word sy naam vir altyd “smart” . Kan jy dit glo? Hoe moes die arme mens gevoel het? Maar dan sien ons hoe Jabes hom tot God wend en hy teen dit ingaan wat mense oor hom spreek, teen die etiket wat mense om sy lewe geplak het, teen die grense wat mense vir hom gestel het en die God van moontlikhede aanroep.

En dan doen God presies dit. Hy verander sy smart, Hy verbreek die staalkaste wat mense om Jabes geplaas het en Hy verhoor sy smeekgebed, verbreed sy grense en stort sy seën op Jabes uit en weerhou onheil van hom sodat dit wat mense elke keer oor hom gespreek het as hulle sy naam noem, smart, hom nie sal tref nie. En God het dit gedoen, Hy het Jabes se gebed verhoor…


Die naam Jabes herinner aan die Hebreeuse woord vir “met smart”.

Outeur: Dr Kobus Kok

 

image_pdfimage_print

You may also like...