24 Ouderlinge – Hermie van Zyl

image_pdfimage_print

Michele vra:

Ek wil graag weet wanneer het die 24 ouderlinge hemel toe gegaan, want volgens Openbaring is hulle in die hemel nog voor die 2de wederkoms van Jesus.

Antwoord

Prof Hermie van Zyl antwoord:

Ons lees van die ouderlinge voor God se troon op ’n hele paar plekke in Openbaring – 4:4,10; 5:5-6,8,11,14; 7:11,13; 11:16; 14:3; en 19:4. Soms word hulle “24 ouderlinge” genoem, ander kere is dit net “die ouderlinge”; en soms is dit “een van die ouderlinge” wat met Johannes praat. Maar dis telkens dieselfde groep wat ter sprake is. Hulle sit op 24 trone voor God se troon, het wit klere aan en op hulle koppe is daar goue krone. Hulle presiese posisie voor God se troon is ietwat onseker. Die feit dat hulle eerste genoem word en dat hulle “reg rondom die troon” is (4:4), laat dink dat hulle die eerste konsentriese kring vorm, maar in 4:6 word gesê dat die vier lewende wesens “naby, rondom die troon” is. Verder word ook gesê dat die ouderlinge die lewende wesens se leiding volg wanneer hulle God aanbid (4:9-10). Dit wil dus eerder lyk asof die vier lewende wesens die eerste konsentriese kring rondom die troon vorm, met die ouderlinge die tweede kring. Hoe dit ook al sy, die 24 ouderlinge aanbid en prys God voortdurend, saam met die vier lewende wesens. Verder tree die ouderlinge as tussengangers en interpreteerders op (7:13-17), en hulle vervul ook ’n soort priesterlike funksie omdat hulle die gebede van die gelowiges in God se teenwoordigheid hou (5:8).

Die groot vraag is wie hierdie 24 ouderlinge is. Verskeie oplossings word aan die hand gedoen, waarvan die volgende twee die waarskynlikste blyk te wees:

Moontlik dien die 24 diensgroepe waarin die Aäronitiese priesters van die tweede tempelperiode ingedeel is (1 Kronieke 24:4-19) as agtergrond. Die skrywer van Openbaring wend hierdie diensgroepe dan op simboliese manier aan: hulle verrig ’n volmaakte priesterlike diens in die hemel, iets wat die Aäronitiese priesters maar net op ’n onvolmaakte manier op aarde kon doen. Hulle verteenwoordig die aardse gelowiges in God se troonsaal – dien, aanbid, vereer en prys Hom, en dra die gelowiges se gebede aan God oor (5:8). Wat moontlik téén hierdie verklaring tel, is dat die woord “ouderling” nie goed pas by die priesters nie, hoewel daar aanduidings in ander Joodse geskrifte is dat hierdie benaming ook vir priesters gebruik is. Verder, behalwe 5:8 waar gemeld word dat die ouderlinge goue bakke van wierook het wat die gebede van die gelowiges bevat, word die priesterlike funksies van die ouderlinge andersins nie goed in Openbaring beskryf nie. Maar nou moet ons onthou dat die skrywer van Openbaring nie daarop uit is om Ou-Testamentiese motiewe letterlik te kopieer nie; hy wend hulle eerder kreatief aan om nuwe beelde en simbole te skep wat die verbeelding van die leser aangryp. Indien hierdie verklaring aanvaar word, druk dit die gedagte uit van hemelse priesters wat gelowiges op aarde by God verteenwoordig, hulle gebede aan God oordra, en namens ons God voortdurend loof en prys.

’n Tweede moontlike oplossing, wat reeds in die vroeë kerk voorgekom het, is die gedagte dat die 24 ouderlinge die 12 stamme van Israel en die 12 apostels van die Nuwe-Testament voorstel. Die gedagte is verder dat hierdie 24 ’n soort hemelse raad vorm wat die totale getal gelowiges uit OT en NT voor God se troon verteenwoordig. Hulle verteenwoordig dus amptelik alle gelowiges op aarde om God voortdurend te aanbid, te loof en te prys. En dit bly hulle doen, selfs al sluit gelowiges wat “uit die groot verdrukking kom” by hulle aan (7:14). Die 24 ouderlinge is dus ’n permanente “instansie” in die hemel wat alle gelowiges op aarde verteenwoordig. Die feit dat hulle op trone sit en krone dra, druk hulle verhewe, amptelike regeerposisie uit; hulle wit klere simboliseer heiligheid en oorwinning. Die feit dat hulle saam met die vier lewende wesens – wat die skepping verteenwoordig – die gesamentlike binnekring voor die troon van God uitmaak, druk hulle besondere bevoorregte posisie uit, dat hulle saam met God regeer. Dit laat dink aan Matteus 19:28 waar Jesus sê dat in die nuwe wêreld die dissipels saam met Christus oor die twaalf stamme van Israel sal regeer. Tog is die ouderlinge ondergeskik aan God, want hulle lê hulle krone uit onderdanigheid voor Hom neer (4:10).

Watter van die twee verklarings ’n mens ook al aanvaar (en daar is ’n mate van oorvleueling tussen hulle), maak nie regtig saak nie. Met hierdie voorstelling trek Johannes die gordyn weg en gee vir ons ’n kykie in die hemel – wat “agter die skerms” aan die gebeur is. Die hele Openbaringboek is trouens ’n openbaring van die hemelse realiteite agter die aardse realiteite, hoewel in simboliese taal. Die menslike oog kan egter nie hierdie hemelse realiteite waarneem nie, maar dis inderdaad besig om in die hemel af te speel, gelyktydig met aardse gebeure. Die vraag is dus nie hoe en wanneer die ouderlinge in die hemel gekom het nie. Ons moet eerder oog kry vir die ryke simboliek wat hierdie toneel uitstraal. Of die 24 ouderlinge nou die 24 priesterlike groepe of al die gelowiges voorstel, is nie so belangrik nie; feit is dat hulle teenwoordigheid voor die troon van God die ryke troos inhou dat ons as gelowiges op aarde, te midde van die aanslae van die bose, nou reeds “in die hemel” is deur middel van ons hemelse verteenwoordigers. Hulle neem deel aan die Godsregering en die hemelse erediens namens ons. En so het ons die waarborg dat ons verlossing vas en seker staan.

Skrywer:  Prof Hermie van Zyl

image_pdfimage_print

You may also like...