1

Die roeping van die eerste dissipels en hulle getuienis (Johannes 1:35-51)

Die roeping van die eerste dissipels en hulle getuienis (Johannes 1:35-51) – Francois Malan

1:35-36 Die dag na Johannes se eerste aankondiging van Jesus as die Lam van God, staan twee van sy dissipels by Johannes toe Jesus verbykom. Johannes kyk reguit na Jesus en sê weer: Daar is die Lam van God. In dié Evangelie  is die besef van Christus se komende lyding van die begin af aanwesig met die aankondiging dat Hy die Lam van God is.

1:37 Die aankondiging van Johannes is ‘n indirekte aanduiding dat hulle die een wat meer as Hy is behoort te volg.  Op die suggestie volg die twee dissipels van Johannes uit hulle eie om agter Jesus aan te loop. Dit is hulle eerste stap om dissipels (leerlinge, volgelinge) van Jesus te word, soos die werkwoord aandui: hulle hét Hom gevolg.

 

1:38 Jesus draai Hom om en kyk hulle in die oë. Sy eerste woorde in hierdie Evangelie is ‘n vraag: Wat soek julle? Daarmee open Hy ‘n gesprek met hulle, soos nog dikwels verder in die boek. Hulle sit ook dadelik die gesprek voort, spreek Hom as Rabbi aan (rab-groot, i– my ‘my Grote, die Hebreeuse aanspreekvorm vir ‘n leermeester, didaskalos, t.w.v. die Griekse lesers). Dit veronderstel dat hulle by Hom wil kom leer, en hulle antwoord met ‘n wedervraag: Waar bly U? – sodat hulle  rustig met Hom kan gesels oor wat hulle by Hom soek.

 

1:39 Jesus nooi hulle saam vir die gesprek, en hulle bly die hele dag by Hom.  Waaroor hulle gepraat het, word nie gesê nie, maar die uitkoms daarvan word in 1:41 aangedui.

 

1:40,41 Andreas (‘n Griekse naam: ‘manlik, sterk’) is een van die twee, maar die ander een wat nie genoem word nie, is waarskynlik die Geliefde dissipel (13:23; 19:26; 20:2; 21:7), wat nie sy naam in die Evangelie noem nie [In die sinoptiese Evangelies word die dissipels eers later in Galilea geroep, en daar is Andreas en Petrus, en Jakobus en Johannes van die eerste dissipels wat geroep word, Mk 1:16-20.].  Die eerste ding wat Andreas doen, is om sy broer Simon (Hebreeus: sterk/vrugbaar/vet; ook Simeon ‘Die Here hoor’ genoem in Hand 15:14; 2 Petr 1:1);  te gaan soek. Andreas word voorgestel as die broer van Simon Petrus, die bekende apostel, wat eers hierna sy naam Petrus by Jesus gekry het. Andreas vind vir Simon, en sê vir hom: Ons het die Messias gevind (Messias in Hebreeus, in Grieks: die Christus, beteken: die Gesalfde). Wat Johannes die Doper oor Hom gesê het, het hulle ondersoek, ‘n dag lank met Hom gesels, en oortuig daar weggestap.      

 

1:42 Die eerste dissipel van Jesus, Andreas, word ‘n sendeling en lei sy broer na Jesus. So bring Andreas ook ander mense na Jesus toe, 6:8 ‘n seuntjie; 12:22 Grieke. Jesus kyk die broer in die oë en sê: Jy is Petrus, die seun van Johannes,  jy sal genoem word Kefas (Aramees vir rots, Grieks: Petros; vgl. Mat 16:17).

 

1:43 Die volgende dag wil Jesus begin met sy openbare werksaamhede in Galilea, waar Hy groot geword het. Hy het reeds vier dissipels van Johannes die Doper as volgelinge, wat Hom gevind het, en Hy vind  Filippus (Grieks: ‘perdeliefhebber’) en sê vir hom: Volg My. Slegs in hierdie Evangelie hoor ons iets van Filippus se optredes (6:5-8; 12:21-22; 14:8-10;  in die ander Evangelies word hy net in die naamlyste van dissipels genoem).

 

1:44  Filippus kom soos Andreas en Petrus van Betsaïda af, aan die noordelike strand van die see van Galilea, oos van die Jordaan wat daar die see van Galilea instroom. Filippus was waarskynlik saam met hulle by Johannes die Doper in Perea toe Jesus hom as volgeling geroep het.

 

1:45 Soos Andreas, word Filippus ook sendeling en vind vir Natanael (‘geskenk van God’). In die ander Evangelies word hy nie genoem nie (sommige meen dat hy Natanael seun van/Bar Tolomai = Bartholomeus is; vgl Mt10:3; Mk 3:18; Lk 6:14 waar hy telkens saam met Filippus genoem word). Volgens Joh. 21:2 kom hy van Kana in Galilea af, waar Jesus die water in wyn verander het (Jn 2:1).  Filippus sê vir Natanael: ons het Hom gevind van wie Moses in die wet geskryf het, en ook die profete;  wat hulle twee waarskynlik saam oordink het om die Messiaanse profesieë te bespreek. Dié Messias het hy nou gevind in Jesus, die seun van Josef van Nasaret, Kana se buurdorp. Na watter Skrifte verwys word, word nie gesê nie, maar Deutr. 18:15 voorspel dat ‘n profeet soos Moses sal kom, en Jes.11:1-10 voorsien iemand uit die geslag van Isai (Dawid se pa) .

            Christus vind die mens (v44), die mens vind Christus (v46), die mens vind sy naaste (vv42,46).  Tussen die drie verhoudings is daar ‘n samehang.  Deurdat Hy ons vind, en ons Hom vind, vind ons ook mekaar.

 

Skrywer: Prof Francois Malan