1

Die seëls van Openbaring – Hermie van Zyl

Michelle vra:

Ek wil graag weet hoeveel tyd verloop tussen die sesde seël (die wederkoms) en die sewende seël?

Antwoord

Prof Hermie van Zyl antwoord:

Dis seker ’n logiese vraag om te vra as mens kyk hoe die sewe seëls in die Openbaringboek aan die orde gestel word. In Op 6 word vertel hoe die eerste ses seëls een na die ander oopgemaak word. Hulle stel die oordele van God oor die aarde in werking. Maar dan is daar ’n onderbreking tussen die 6e en 7e seël: Op 7 vertel vervolgens van die verseëling van die 144 000, asook van die groot menigte wat voor die troon van God versamel. En eers in Op 8 word dan vertel hoe die 7e seël oopgemaak word. ’n Mens kan dus seker vra hoeveel tyd daar tussen die 6e en 7e seël se oopmaak verloop het. Maar gesien binne die groter raamwerk van Openbaring is so ’n tydsvraag nie beantwoordbaar nie en ook nie vreeslik belangrik in terme van wat Openbaring aan ons wil meedeel omtrent die einde nie. Kom ek verduidelik.

In Openbaring is daar drie groepe beelde wat die oordele van God op aarde in werking stel: Eerstens die sewe seëls, (Op 6; 8:1); tweedens die sewe trompette (Op 8:2; 8:6-9:21; 11:15-19); en derdens die sewe wraakbakke (15:7; 16:1-21). Die groot vraag is wat die verhouding tussen die drie groepe is. Indien dit so verstaan word dat hulle in kronologiese volgorde geplaas moet word – met ander woorde, dat hulle opeenvolgende gebeure beskryf – ontstaan die vraag hoe hierdie gebeure in verband gebring moet word met die verloop van die wêreldgeskiedenis. Want elke groep beskryf min of meer dieselfde oordele en dieselfde afloop van gebeure, naamlik die eindoordeel. Daarom verstaan geleerdes dit eerder so dat die drie beeldgroepe parallel geplaas moet word; met ander woorde, hulle beskryf elkeen dieselfde tyd en gebeure, naamlik die straf van God wat die wêreld – meer spesifiek die ongelowiges – tref. Die oordele word ook so beskryf dat die tweede en derde beeldgroepe teruggryp na die vorige groep; hulle “herhaal” dus die vorige straf en oordele, maar terselfdertyd kom daar ook nuwe elemente by soos die wêreld na sy einde toe spoed. Verder, daar is ’n toename in intensiteit te bespeur. Byvoorbeeld, by die sewe seëls word ’n kwart van die mense getref, by die trompette ’n derde, en by die wraakbakke word al die mense geraak; laasgenoemde loop dus uit op die totale vernietiging van die bestaande orde, wat op sy beurt die koms van die nuwe hemel en aarde inlui. Hierdie siening van die drie beeldgroepe, wat deur die meeste uitleggers van Openbaring aanvaar word, word “progressiewe parallellie” genoem. Dit beteken dat die drie groepe parallelle beskrywings van dieselfde eindgebeure is, maar dat die tweede en derde groepe dit elke keer ’n stappie verder neem.

As mens dit so sien, word dit duideliker dat dit hier glad nie oor berekenings gaan van hoe lank elke groep oordele sal duur of wat die tydsverloop is tussen byvoorbeeld die sesde en sewende seël nie. In elk geval is daar ook ’n soortgelyke verposing tussen die sesde en sewende trompet (vgl 10:1-11:14). Met hierdie “verposings” word die tydstempo van die verhaal verstadig; daar word as ’t ware asem geskep om die toneel tydelik te verskuif na die hemel en die leser ’n blik te gee op wat “agter die skerms” aan die gebeur is terwyl God se oordele die aarde tref.

Nog ’n rede waarom aanvaar word dat die drie beeldgroepe dieselfde gebeure beskryf, is die volgende. Ons vraagsteller noem in haar vraag dat die sesde seël oor die wederkoms van Jesus handel. Op 6:12-17 sê dit weliswaar nie in soveel woorde nie, maar beskryf dit eerder as die aanbreek van die “groot dag” van oordeel. Maar saaklik kan ons dit wel gelykstel aan die wederkoms van Jesus. Maar nou beskryf die sewende trompet ook die laaste oordeel (11:15-19), en so ook die sewende wraakbak (16:17-21 en verder). Die punt is: ons kan tog nie drie afsonderlike en kronologies opeenvolgende wederkomste aanvaar nie. Dit is dus waarskynliker dat die skrywer die drie beeldgroepe gebruik om telkens dieselfde gebeure te beskryf, maar dan, soos reeds gesê, in stygende intensiteit.

Verder, gee die “verhaaltyd” dalk vir ons ’n aanduiding van hoeveel tyd verloop tussen die sesde en sewende seël? (Daar is ’n verskil tussen die tyd wat gebeure in die werklike tyd sou neem om af te loop en die tyd wat in die verhaal aan die gebeure toegeken word; laasgenoemde is dan die “verhaaltyd”.) Ongelukkig help die verhaaltyd ons nie veel nie, want nadat die sesde seël se gebeure afgeloop het (6:17), word die tussen-toneel of verposing van Op 7 bloot met ’n “daarna” (letterlik: “na hierdie dinge”) aan die orde gestel (7:1; vgl ook die “hierna” van 7:9). En die skrywer gee ook geen aanduiding van hoe lank die gebeure van Op 7 geduur het nie. Die volgende wat ons lees is wanneer die sewende seël oopgemaak word (8:1). Die skrywer is dus kennelik nie geïnteresseerd in tydsverloop nie, maar eerder in die koppeling van gebeure en die simboliese impak daarvan. Die punt is: die verhaaltyd gee ons geen aanduiding van hoeveel tyd daar tussen die sesde en sewende seël verloop nie. Dit sou dus blote spekulasie wees om afleidings te maak oor hoeveel tyd sou verloop tussen die finale oordeel of wederkoms van Jesus (sesde seël) en die sewende seël (hervatting van oordele van God). Mens kan nie die gebeure van die sesde en sewende seël so tydsgewys aan mekaar verbind nie; dis nie die bedoeling van Openbaring nie.

Ten laaste, waarom sou dit die sesde (voorlaaste) seël wees wat die laaste oordeel beskryf, maar by die volgende twee beeldgroepe is dit die sewende (laaste) trompet en wraakbak? Dit is omdat die sewende seël in werklikheid nie ’n afsonderlike inhoud het nie maar die sewe trompette se oordele in werking stel (8:1-2,6). Dit dui weer eens op die vervlegting van die drie beeldgroepe en is nog ’n rede waarom hulle as parallelbeskrywings van dieselfde eindgebeure beskou word.

Om saam te vat: Openbaring nooi ons nie uit om berekenings te maak oor presies hoe die eindgebeure sal verloop of hoe lank elke “fase” sal duur nie, maar maak eerder met allerlei beeldryke voorstellings ’n appèl op ons geloofsverbeelding. Dit gee ons ’n kykie in God se bestuur van die wêreld met die oog op die finale koms van sy koninkryk. Dié anti-Christelike magte sal deur Hom geoordeel en uiteindelik vernietig word. Gelowiges sal ook swaarkry, maar dis alles die geboortepyne van God se nuwe wêreld wat aan die kom is. Intussen mag ons in die geloof seker wees dat ons toekoms veilig is by God, maak nie saak watter lyding en verdrukking op ons pad kom nie.

Skrywer:  Prof Hermie van Zyl
Wie is die hoer in Openbaring – Francois Malan

Michele vra:

Wie is die hoer in openbaring?

Openbaring 17:1,15,16; 19:2

Antwoord

Prof Francois Malan antwoord:

Die naam wat op die voorkop van die hoer in Openbaring 17 geskryf staan, word in vers 5 in Grieks beskryf as ’n mustêrion, ’n geheim, iets waarvan die inhoud voorheen nie bekend was nie, maar aan sekere persone bekendgemaak is, ’n geheim wat net aan daardie persone bekend is. Haar naam word dan aangegee as ‘Babilon die Grote.’ Die engel verduidelik in verse 7-18 die geheim aan Johannes. In vers 18 word gesê dat die hoer die groot stad is, wat heerskappy oor die konings van die aarde het.

Toe Openbaring geskryf is het Babilon vir baie lank nie meer bestaan nie. Maar in Openbaring word die naam Babilon veral gebruik vir die stad Rome, wat op sewe heuwels gebou is (17:9), dit is die sewe koppe waarop die vrou sit, waarvan vers 7 praat. Daar is ook sewe konings wat die keisers van Rome voorstel. Vyf van hulle het al tot ’n val gekom en die sesde heers op die oomblik toe Johannes die gesig op Patmos gesien het. Keiser Domitianus het vir Johannes na die eiland Patmos verban. Hy is moontlik die sesde koning waarvan die teks praat. Die sewende het nog nie gekom nie (17:9-10). Die getal sewe stel in Openbaring volledigheid  of volkomenheid voor. Dit verwys na die volle tydperk van die heerskappy van die keisers van Rome.

Rome was die hoofstad en setel van die regering van die Romeinse ryk wat die hele ryk met geweld beheer en onderdruk het. Die verskillende lande wat aan Rome belasting moes betaal en die goewerneurs wat die lande namens Rome regeer word gesimboliseer deur vers 7 se tien horings van die dier wat die stad dra, soos vers 12 die goewerneurs ook konings noem.

Eintlik stel Rome alle goddelose magte voor. Rome is skuldig aan lasterlike afgodery, verleidelike immoraliteit en uitspattige luuksheid waarmee sy die nasies verlei (17:3-4). Volgens 17:6 vervolg en vermoor die goddelose magte ook die christene, die getuies van Jesus, soos Domitianus en sy voorganger Nero gedoen het. 

Die dier waarop die hoer ry wil die hele wêreld beheer en die tien goewerneurs wat genoem word konings wat nog nie die koningskap ontvang het nie, help die dier om die hele wêreld te beheer (vgl. 17:12-13). Hoofstuk 18 vertel van die val van die bose regerings van die wêreld en dat God uiteindelik die enigste oorwinnaar sal wees. Hy bly in beheer. Die ontugtige vrou is die hoer. Sy is die bose regerings en goddelose magte wat deur die vuurrooi draak, die Satan (Openb 12:9) gebruik word. Sy sal vernietig word deur dieselfde magte wat sy so wellustig gedien het (Openb 18:2-23).   

Skrywer: Prof Francois Malan
Openbarings in die boek Openbaring – Hermie van Zyl

Gerrit vra:

Hoe hanteer ek openbarings wat aan my geopenbaar word? Al die onthullings wat ek gehad het tot op hede het te doen met die boek Openbaring. Ek verstaan nie altyd als nie, ek weet nie wat om met hierdie inligting te maak nie. Is die geskiedenis besig om hom die sewende keer te herhaal?
Ek kom uit ’n Christenhuis waar geloof en God ons alles is. Ek moes ’n paar jaar gelede ophou kerk toe gaan, want ek raak te emosioneel in die kerk. Dit is baie moeilik vir my, want ek is belet om die Bybel in ons familiehuis te bespreek, omrede ek dinge wat aan my openbaar is, melding van maak. Met wie kan ek hierdie openbaarmakings bespreek?

Antwoord

Prof Hermie van Zyl antwoord:

Die vraagsteller sê nie wat die aard of inhoud van die openbarings is wat hy ontvang het oor die boek Openbaring nie. Dis ook moeilik om agter te kom wat hy bedoel met die geskiedenis wat hom die sewende keer sou herhaal. Moontlik het dit te make met sy insigte oor Openbaring – dat Openbaring voorspellings oor die wêreldgeskiedenis bevat en dat dié herhaaldelik voorkom. Ek lei ook af dat hy al teenstand in sy kerk en huis ervaar het oor sy sieninge. Verder wil hy graag met iemand gesels oor sy sieninge, wat hy “openbarings” en “openbaarmakings” noem.

Eintlik het die vraagsteller drie vrae: 1. Wat beteken sy openbarings?; 2. Hoe moet die boek Openbaring in die Nuwe Testament verstaan word?; en 3. Wie kan hom help met sy sieninge oor Openbaring? Met die laaste vraag kan ek help. Ek wil aanbeveel dat die vraagsteller onderstaande artikels op ons webblad, Bybelkennis.co.za, lees. Dit sal hom baie help met die eerste twee vrae.

Oor die boek Openbaring: Sleutel die woorde “Die openbaring aan Johannes” in by die soekfasiliteit en lees die artikel van prof Francois Malan. Laasgenoemde het oor die hele boek Openbaring ’n uitleg gedoen, wat almal op ons webblad verskyn. Lees hulle almal en probeer agterkom hoe Openbaring verstaan moet word. Daar is ook ’n artikel deur dr Coen Slabber: “Hoe lees ek Openbaring?”. Dit gee algemene riglyne by die lees van Openbaring. Verder, die boek deur prof Jan A du Rand: Die A-Z van Openbaring, uitgegee deur Christelike Uitgewersmaatskappy, bevat ook ’n kosbare uitleg van die boek Openbaring en gee inligting oor verskillende benaderings tot hierdie boek.

Oor persoonlike openbarings: Die vraagsteller sê nie hoe hy aan hierdie persoonlike openbarings kom nie. Dalk deur middel van drome? Indien wel, kan hy onderstaande artikels lees op Bybelkennis.co.za. Dit sal hom baie help hoe om sulke openbarings in die algemeen te beoordeel:

  • “Drome”, geskryf deur ondergetekende (Hermie van Zyl)
  • “Visioene en drome … praat God so?”
  • “Die Groot Geloofswoordeboek: Drome”, geskryf deur prof Adrio König.

Ek vertrou bogenoemde inligting sal help.

Skrywer: Prof Hermie van Zyl
Openbarings in Openbaring – Hermie van Zyl

Gerrit vra:

Hoe hanteer ek openbarings wat aan my geopenbaar word? Al die onthullings wat ek gehad het tot op hede het te doen met die boek Openbaring. Ek verstaan nie altyd als nie, ek weet nie wat om met hierdie inligting te maak nie. Is die geskiedenis besig om hom die sewende keer te herhaal?
Ek kom uit ’n Christenhuis waar geloof en God ons alles is. Ek moes ’n paar jaar gelede ophou kerk toe gaan, want ek raak te emosioneel in die kerk. Dit is baie moeilik vir my, want ek is belet om die Bybel in ons familiehuis te bespreek, omrede ek dinge wat aan my openbaar is, melding van maak. Met wie kan ek hierdie openbaarmakings bespreek?

Antwoord

Prof Hermie van Zyl antwoord:

Die vraagsteller sê nie wat die aard of inhoud van die openbarings is wat hy ontvang het oor die boek Openbaring nie. Dis ook moeilik om agter te kom wat hy bedoel met die geskiedenis wat hom die sewende keer sou herhaal. Moontlik het dit te make met sy insigte oor Openbaring – dat Openbaring voorspellings oor die wêreldgeskiedenis bevat en dat dié herhaaldelik voorkom. Ek lei ook af dat hy al teenstand in sy kerk en huis ervaar het oor sy sieninge. Verder wil hy graag met iemand gesels oor sy sieninge, wat hy “openbarings” en “openbaarmakings” noem.

Eintlik het die vraagsteller drie vrae: 1. Wat beteken sy openbarings?; 2. Hoe moet die boek Openbaring in die Nuwe Testament verstaan word?; en 3. Wie kan hom help met sy sieninge oor Openbaring? Met die laaste vraag kan ek help. Ek wil aanbeveel dat die vraagsteller onderstaande artikels op ons webblad, Bybelkennis.co.za, lees. Dit sal hom baie help met die eerste twee vrae.

Oor die boek Openbaring: Sleutel die woorde “Die openbaring aan Johannes” in by die soekfasiliteit en lees die artikel van prof Francois Malan. Laasgenoemde het oor die hele boek Openbaring ’n uitleg gedoen, wat almal op ons webblad verskyn. Lees hulle almal en probeer agterkom hoe Openbaring verstaan moet word. Daar is ook ’n artikel deur dr Coen Slabber: “Hoe lees ek Openbaring?”. Dit gee algemene riglyne by die lees van Openbaring. Verder, die boek deur prof Jan A du Rand: Die A-Z van Openbaring, uitgegee deur Christelike Uitgewersmaatskappy, bevat ook ’n kosbare uitleg van die boek Openbaring en gee inligting oor verskillende benaderings tot hierdie boek.

Oor persoonlike openbarings: Die vraagsteller sê nie hoe hy aan hierdie persoonlike openbarings kom nie. Dalk deur middel van drome? Indien wel, kan hy onderstaande artikels lees op Bybelkennis.co.za. Dit sal hom baie help hoe om sulke openbarings in die algemeen te beoordeel:

  • “Drome”, geskryf deur ondergetekende (Hermie van Zyl)
  • “Visioene en drome … praat God so?”
  • “Die Groot Geloofswoordeboek: Drome”, geskryf deur prof Adrio König.

Ek vertrou bogenoemde inligting sal help.

Skrywer:  Prof Hermie van Zyl