Nuwe Bladbaas vir Bybelkennis.co.za

Dit was vir die span van Bybelkennis.co.za ‘n groot hartseer dat dr Coen Slabber, die bladbaas (administrateur) van die begin van die webblad se bestaan af, ons ontval het.

Dr Johan Voges, emeritus predikant van die Ned Geref Gemeente Lynnwood, het egter goedgunstiglik ingewillig om die administratiewe sake van Bybelkennis.co.za oor te neem. Die Bybelkennisspan sien daarna uit om met hom saam te werk. Wie meer oor hom wil weet kan gerus na sy lewensloop kyk wat elders op die webblad verskyn. Biografie
Dr Johann Voges

Johann Voges het in 2019 afgetree na 40 jaar in die bediening en woon tans in Knysna. Hy was voltyds leraar in Standerton moedergemeente en Lynnwood gemeente in Pretoria. Na sy aftrede was hy deeltydse leraar in Sabie, Graskop en Chrissiesmeer gemeentes. Hy was ook vir 18 jaar betrokke in sinodale werksaamhede in die Noordelike en Algemene sinode van die Ned Geref Kerk.

Tans is hy ingeskakel by Knysna gemeente betrokke by 3 Bybelstudiegroepe en preek elke maand by die Knysna VGK gemeente en Knysna Presbyterian Church.

Hy is ʼn pa van vyf eie kinders en drie aangetroudes en ʼn oupa van vyf klein­kinders en vir 47 jaar ge­troud met Martie, die ma en ouma van hulle almal. Sy is ongelukkig in April 2021 na ʼn 4 jaar sinkplaatpad aan kanker oorlede.

Na sy aftrede het hy meer voltyds begin skrywe en publiseer ‘Daarom kan ek sing’ (CUM Boeke 2016) en ‘Miskien is daar hoop’ (CLF 2020) en ‘Anderkant twyfel’ (CLF 2022) en ‘Jesus se preekstories’ (Groep 7 Drukkers 2023). Hy was ook mede­skrywer in ‘Praat met my’ (Dibukeng 1991), ‘ʼn Bietjie reën’ (BybelMedia 2019), ‘Mansgenoeg’ (Carpe Diem Media 2020) en ‘ʼn Hand vol hoop’ (Bybel­Media 2021).
Prof Herrie van Rooy

Herrie (Herculaas Frederik) van Rooy is gebore in Kaapstad op 7 Augustus 1949 as die tweede seun van wyle dr en mev AJ van Rooy. Hy matrikuleer in 1967 aan die Hoërskool Menlopark in Pretoria met 5 onderskeidings. Daarna studeer hy aan die P.U. vir C.H.O. en behaal die grade B.A. (1970, met hoofvakke Grieks, Latyn en Semitiese Tale), B.A. hons. (Semitiese Tale, 1972), M.A. (Semitiese Tale, 1974) en Th.B. (ook 1974, almal met lof) en die D.Litt (Semitiese Tale, 1977). Einde 1974 het hy ook die Kandidaatsertifikaat aan die Teologiese Skool Potchefstroom met lof verwerf.

In 1977 word hy predikant van die Gereformeerde Kerk Koster. Sedert 1980 was hy dus verbonde aan die P.U. vir C.H.O, tans die Potchefstroomkampus van die Noordwes-Universiteit. Hy het einde 2014 afgetree.

Hy was lid van die bestuur van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Nabye Oosterse Studies van die stigting daarvan in 1988 tot 2000 en dien as voorsitter van 1997-2000. Hy het gedien as sekretaris van die Ou-Testamentiese Werkgemeenskap van Suid-Afrika van 1992-1998 en as voorsitter van 1998-2004. Hy is een van die vier lede van die redaksionele raad van Old Testament Studies, die publikasiereeks van die Nederlandse, Suid-Afrikaanse en Britse Ou-Testamentiese verenigings. Van 1994 tot 2001 was hy lid van die Tussenkerklike Psalmberymingskomitee wat verantwoordelik was vir die 2001-omdigting van die Psalms. Tans is hy lid van die Begeleidingskomitee van die Bybelgenootskap, wat die Nuwe Afrikaanse Bybelvertalingsprojek bestuur, asook van die redaksie vir die vertaling van die Ou Testament. Hy het die ds Pieter van Drimmelenmedalje van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns ontvang vir sy werk aan Bybelvertaling en Psalmberyming.

Hy is die skrywer van twee akademiese boeke en mede-redakteur van nog drie akademiese boeke. Verder is hy die skrywer van ongeveer 100 artikels in wetenskaplike tydskrifte, hoofstukke in akademiese boeke en gepubliseerde kongresreferate. Die twee boeke handel oor die Psalms in die ou Siriese vertaling van die Ou Testament. Sy Studies on the Syriac Apocryphal Psalms is in 1999 deur Oxford University Press in Brittanje gepubliseer en The East Syriac Psalm Headings: A Critical Edition deur Gorgias Press in die VSA in 2013. Hy hettalle voordragte gelewer by akademiese konferensies oorsee en by plaaslike akademiese konferensies.

In 2002 het hy ‘n C1-gradering van die Nasionale Navorsingstigting gekry en in 2007 was hy die eerste persoon uit die Geestes- en Sosiale Wetenskappe aan die NWU wat ‘n B-gradering (B2) van die NNS verwerf het. In 2012 het hy vir ‘n tweede keer ‘n B2-gradering verwerf.

Hy is in 1971 met Jacoba van der Walt getroud, wat in 2008 ‘n doktorsgraad in Himnologie verwerf het. Hulle het vyf getroude kinders en nege kleinkinders.
Prof Daan Pienaar

Prof Daan Pienaar

Daan Pienaar is emeritus professor van die Departement Bybel- en Godsdienskunde aan die Universiteit van die Vrystaat. Hy het ‘n doktersgraad in Semitiese Tale aan die Universiteit van Stellenbosch behaal.  Die titel van sy proefskrif was: Die dinastie van die Omriede in die lig van die Argeologie. Sy belangstellingsveld is Bybelse Argeologie. Hy het aan verskeie oorsese inrigtings navorsing gedoen en gereeld deelgeneem aan opgrawingsekspedisies  in Israel.