DIE WIL VAN GOD VIR DIE WÊRELD EN VIR JOU Hoofstuk 3 (3) – Dionne Craffort

image_pdfimage_print

God se wil vir jou is om te lewe binne die wil van God.

Wie deur Christus verlos is, en in Hom gedoop is, het ‘n nuwe skepsel geword en kan nie verder deur die sonde oorheers word nie. Dit het implikasies vir die lewe van elke dag.Die verloste mens moet ‘n nuwe lewe lei. “Ons weet tog dat die sondige mens wat ons was,saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word.[Rom.6:6]. “Julle moet dus altyd onthou dat ook julle vir die sonde dood is,maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jesus” [Rom 6:11]. Die verlosde mens kan nie meer in diens van die sonde leef nie, maar moet doen wat God wil [Rom 6:13].

“Iemand wat aan Christus gehoort, is ‘n nuwe mens”  [2Kor5:17].

  Dit is die geheim.Mense wat hulle deur hulle sondige natuur laat beheers,kan nie die wil van God doen nie.[Rom 8:8]. Wie hulle egter deur die Gees laat beheers,hou hulle besig met die dinge van die Gees en streef daarna om God se wil te doen.” Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig” [Gal 5:24].

  Dwarsdeur die Skrif klink die refrain op dat ons die wil van God moet soek en  dit moet doen.”Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te wete kom wat die Here wil dat julle moet doen”.[Ef 5:17]. Die wil van God is duidelik aan ons geopenbaar.Ons weet dus wat ons moet doen, maar ons moet ons dringend daarop toespits om dit uit te voer. “Julle het van ons geleer hoe God wil hê julle moet lewe.Julle doen dit ook, maar in die naam van die Here Jesus versoek ons julle dringend: Lê julle nog meer daarop toe”[1Tess 4:1]’ “Julle gees en gedagtes moet nuut word; lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is: lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig.” [Ef. 4:23 ].

  Deur die wedergeboorte, geloof en bekering is ons uit die duisternis van sonde oorgeplaas na die lig van God se genade. Hy gee aan ons die genadegawes om Sy wil te kan doen. Daarom moet ons lewe soos mense van die lig. “Vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig” {Ef.5:8].

  Wat is dan die wil van God waarvolgens ek en jy moet lewe? Dit is uitgespel in God se Woord. Dit is saamgevat in die wet van die Here [Eks.20]. Dit is verder kernagtig opgesom deur die Here Jesus sodat daar by ons geen twyfel daaroor kan wees nie.{Mat.22}.

  Soos Moses aan ons die wet gegee het om God se wil te openbaar, het Jesus in die bergrede die ware betekenis van die wet aan ons kom openbaar {Mat.5]. Met gesag het die groot Leermeester aan ons God se wil bekend gemaak.

  Die apostel Paulus en die ander apostels wat sendbriewe aan gemeentes geskryf het, het telkens nadat hulle die verlossing in Christus uiteengesit het, baie duidelike riglyne gegee oor hoe gelowiges moet lewe.

  Ons kan hierdie riglyne saamvat onder die temas van eerlikheid, medemenslikheid, selfbeheersing en gehoorsaamheid.

  Kom ons kyk dan kortliks na die apostel se riglyne vir ons as kinders van die lig.

 

 Eerlikheid.

As mense wat gered is, is ons eerlikheid verskuldig aan God, ons medemens en onsself. Slegs earlike selfondersoek kan bepaal of ons nog op die pad van geloof is. Slegs earlike erkenning van ons dwaalweë kan ons tot berou bring en tot belydenis van sonde. W

Eerlikheid sal bepaal of ons in die regte verhouding tot ons medemens sal kan lewe. Geen gesonder verhouding kan op skynheiligheid gebou word nie. Net eerlikheid sal bepaal of ons in vrede met onsself sal kan lewe. ‘n Lewe van valsheid kan geen geluk en vrede meebring nie.

  Jy moet dus begin deur eerlik vir jouself af te vra of jy nog binne die wil van God lewe.

  Eeerlikheid beteken dat gelowiges altyd die waarheid moet praat, altyd geregtigheid moet be-oefen, deur arbeidsaamheid in eie onderhoud moet voorsien en earlike selfondersoek moet kan doen. Ons sal die leuen moet aflê en die waarheid moet omhels. “Noudat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat, want ons is lede van dieselfde liggaam” [Ef 4:25]. In die wêreld heers die leuen, maar binne die familie van Christus, moet die waarheid seëvier. Alleen dan kan ons mekaar onvoorwaardelik vertrou. As jou lewe op leuens gebou is, sal jy nooit vrede en vreugde ervaar nie!

  In ‘n wêreld vol onreg, word ons as gelowiges opgeroep tot die doen van geregtigheid. Geregtigheid is niks anders as om eerlik te streef na dit wat reg is in God se oë. God het die reg lief en haat die onreg. Daarom moet Sy kinders daarna streef om reg te doen. Om reg te doen is niks anders as om binne God se wil te leef nie. [Mat 5:6]. Daarom moet elke gelowige streef na opregtheid en hom toespits op die waarheid. Eerlikheid sluit ook arbeidsaamheid in, want elke gelowige word bevel om sy lewensonderhoud met eerlike arbeid te verdien. Paulus warsku teen leeglê en bemoeisiekheid en bevel op gesag van Christus dat gelowiges “hulle aandag by hulle werk moet bepaal en hulle eie brood verdien”.[2 Tes 3:12].

  Om self te werk sal voorkom dat iemand steel vir sy onderhoud. “As iemand ‘n dief is moet hy ophou steel; hy moet deru harde werk op ‘n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien, dan sal hy iets hê om vir die arme te voorsien.” [Ef 4:28].

  Geldgierigheid is die wortel van allerlei kwaad. Dit kan lei tot roof en diefstal en ook die rede wees vir omkopery,bedrog en swendelary. Dit is die groot oorsaak van oneerlikheid wat ‘n vretende kanker in ons gemeenskap geword het. Wie die wil van God doen, sal dankbaar en tevrede wees met wat hy kan verdien en God prys vir Sy seëninge.

Skrywer: Prof Dionne Craffort

image_pdfimage_print

You may also like...