Die Evangelie volgens Lukas: Die geslagsregister van Jesus (Luk 3:23-38) – Francois Malan

image_pdfimage_print

Lukas verbreek die samehang tussen Jesus se doop en sy versoekings. soos Markus plaas hy dit direk na sy doop.  Lukas voeg eers die stamboom tussenin. Daarmee verbind Lukas die nageslagregister van Jesus aan sy doop. So lewer Lukas vyfvoudig kommentaar op die verhaal van die doop: hy wys dat Jesus ’n egte mens is met ’n stamboom; hy bevestig Jesus se messiaanse afkoms van koning Dawid (Rom 1:3; Mark 10:48); die geslagregister wat teruggaan tot by Adam, verbind Jesus aan die ganse mensdom na wie toe Hy gestuur is; Adam word die seun van God genoem. Die hele menslike geslag spruit uit God as hulle Vader. Met Jesus se doop word God se doel met die skepping aangedui, dat hulle  in’n intieme kindskap met God sal lewe. Daaraan kry Jesus se volgelinge deel. Volgens Matteus, wat vir Christene wat veral uit die Jode kom skryf, behoort Jesus aan die geslag van hulle voorvader Abraham. Vir Lukas, wat hoofsaaklik vir Grieke skryf, behoort Jesus as seun van Adam aan alle mense, en behoort Jesus en alle mense aan God as die Vader van die mensdom wat Hy na sy beeld geskep het. Met Jesus aan die begin en God aan die einde van die geslagslys, word Jesus as die Seun van God bekendgestel.

Lukas begin sy geslagsregister by Jesus en gaan terug tot by Adam, die eerste mens. Matteus begin by Abraham met wie God sy verbond gemaak het, en eindig by Jesus (Mat 1:1-17). So word Jesus in Lukas as die tweede Adam aangewys (Rom 5:14-21; 1 Kor 15:22,45-49; Hand 17:26,31). Terwyl Matteus 5 vroue in sy lys opgeneem het, het Lukas geen vroue in sy lys nie.

Matteus het 3×14 geslagte van Abraham tot Dawid, tot die ballingskap, tot by Jesus. Lukas het 77 geslagte (ander Bybels het 72 name). Terwyl Matteus die koningslyn van Dawid deur Salomo volg, volg Lukas ’n ander lyn van Dawid deur Natan tot by Jesus. Bronne vir die lyste is bv. Gen 5:1-32 van Adam tot Noag en sy seuns; Gen 11:10-26 van Sem tot Tera; Rut 4:18-22 van Peres tot Dawid; 1 Kron 1:1-34 begin by Adam; 2:1-15 eindig by Dawid; 3:5-19 die nageslag van Dawid.

3:23 Lukas sê: Jesus ‘was ongeveer 30 jaar oud toe Hy begin het.’Dit beteken begin het met sy eintlike taak, nadat Hy eers vir 18 jaar sy gesin as timmerman versorg het. Volgens Numeri 4:3 het ’n Leviet tussen 30-40 jaar as priester in die tempel begin werk. Josef het op 30 jaar by Potifar as slaaf begin werk (Gen 41:46). Dawid was 30 toe hy koning geword het (2 Kon 5:4). Esegiël het op 30 profeet geword (Eseg 1:1). Jesus, in die gestalte van ’n slaaf (Filp 2:7; dienaar volgens Mark 10:45), word met die Heilige Gees gesalf as koning, priester en profeet.

Die geslagslys van Jesus begin met Hom as ‘seun, soos veronderstel is, van Josef.’ Volgens Joodse reg was Josef sy wettige vader. Lukas, wat in 3:23-38 Jesus se afkoms teruglei tot by God as sy Vader, skryf hier dat Jesus die seun van Josef is, soos veronderstel is (nomizō soos aangeneem is, soos gedink is). Lukas weet dit is nie die hele storie nie (vgl. Luk 1:34-35; 2:5,16). Sommige verklaarders wil die verskil tussen Matteus se lys wat deur Salomo loop tot by Josef en Lukas se lys wat deur Dawid se ander seun Natan loop tot by Eli wat dan sou verwys na Maria se pa, wat Jesus se oupa aan moederskant sou wees. In Matteus 1:16 is Josef se pa Jakob en nie Eli nie, en al die geslagte tot by Dawid anders as in Lukas.

In die lig van ‘Jy is my geliefde Seun’ by Jesus se doop (3:22) sluit Lukas se geslagslys af met ‘Adam die seun van God.’ So onderstreep Lukas Jesus se middelaarskap met sy menslike voorgeslag en sy goddelike oorsprong en word die Nuwe Testament  se herskeppingswerk van Jesus aan die Ou Testament se skepping en geskiedenis verbind. Jesus is die tweede Adam, ware God, en ware mens.

image_pdfimage_print

You may also like...