Die Evangelie volgens Lukas: Die verheerliking van Jesus (Luk 9:28-36) – Francois Malan

image_pdfimage_print

9:28 Ongeveer 8 dae later (Mat 17:1 en Mark 9:2 sê 6 dae later) neem Jesus die drie van sy binnekring saam berg op (Matt & Mark praat van ’n hoë berg in die gebied van Caesarea-Filippi, moontlik die berg Hermon, en dat hulle alleen was). Net Lukas meld dat Jesus hulle saamgeneem het om daar op die berg te bid. Die tydsaanduiding verbind hierdie gebeure met Jesus se aankondiging van sy aanstaande lyding. Jesus bid telkens voor ’n belangrike gebeurtenis en beslissing in sy lewe (Luk 3:21; 6:12; 9:18; 22:41,44,45).

9:29 Terwyl Hy bid, het sy voorkoms verander en sy klere helder wit geskitter (nadat Hy gedoop was, het Hy ook gebid en die hemel het oopgegaan, Luk 3:21). Die biddende Jesus se voorkoms word anders (heteron; Matt & Mark  metamorfothê) en sy klere skitter wit (eksastrapto skitter, om ’n baie helder lig deur te gee of te weerkaats;  Mark: blink geword, spierwit, so wit soos niemand op aarde iets kan bleik nie; Matt: sy gesig het gestraal soos die son, en sy klere het skitterend wit geword soos die lig). Jesus se goddelike aard skyn deur sy menslike vorm sodat selfs sy klere geskitter het in ‘n wit gloed (eksastrapto wat ’n baie skerp lig reflekteer). Terwyl Hy bid verander sy gestalte voor sy dissipels. Die wit gloed van die klere herinner aan die engele se glansende klere  (Luk 24:4; Mark 16:5 wit stola Grieks vir ’n lang kleed, soos Openb 6:11 se wit stolas lang wit klere, vir die martelare) en aan die gesig van Moses wat telkens geblink het wanneer hy terugkom van ’n gesprek met God (Eks 34:29,35). In sy biddende gesprek met sy Vader oor sy aanstaande lyding en dood vir die sonde van die ganse wêreld wat voorlê, het iets van sy goddelike heerlikheid uit sy gesig en deur sy kleed gestraal. Vir Lukas is die goddelike wêreld lig (Ps 104:21-2 sê: U is met luister en glans beklee, U wat U met lig omvou soos ’n mantel). Aan die drie besonder vertroude dissipels word iets van Jesus se Godheid geopenbaar (soos in Johannes se gesig in Openb 1:13-16) om hulle geloof in Hom te versterk en is dit ’n visie van die heerlikheid wat kom.

9:30-31 Die dissipels sien meteens twee mans wat met Jesus in gesprek is, Moses en Elia. Hulle verskyn ook in hemelse heerlikheid, en kom so uit God se ryk. Hulle gesprek gaan oor Jesus se eksodus/uittog wat Hy in Jerusalem gaan vervul. Slegs Lukas vertel van die gesprek oor Jesus se eksodus. Hy teken dit as ’n bevestiging van Jesus se kennis oor sy lyding, sterwe, opstanding en hemelvaart, wat Hy in Luk 9:21-22 aan sy dissipels geopenbaar het as die doel van sy koms na die aarde. Hier word bevestig dat Hy moet ly, dat sy dissipels bereid moet wees om deel te word van sy lyding (Luk 9:23-24), en dat sy lyding en hulle lyding gesien moet word teen die agtergrond van die toekomstige lig van die hemelse heerlikheid. Moses verteenwoordig die wet van die Here (soos bv. die boeke Genesis tot Deuteronomium) en Elia al die profete van die Ou Testament. Almal is heenwysings na die uittog wat Jesus in Jerusalem gaan vervul as ’n vervulling van al die Here se woorde en dade in die Ou Testament. Vir ons is dit ’n uittog uit die slawehuis van sonde en dood na die hemelse heerlikheid van ons Vader. Oor Moses se sterwe, vgl. Deutr 34:5-6; oor Elia se hemelvaart: 2 Kon 2:11.

9:32-33 Voor die verskyning van die twee mans het die drie dissipels aan die slaap geraak, moeg na die moeisame opklim teen die berg en dit was waarskynlik reeds nag (vgl. 9:37). Hulle word wakker van die glansende heerlikheid van die biddende Jesus en van die twee manne wat by Hom staan. Toe die twee manne besig was om van Jesus af te vertrek dink Petrus dit is goed dat hulle drie hutte bou, een elk vir Jesus, Moses en Elia. Petrus wil hulle glansende teenwoordigheid behou met ’n aardse tentwoning (skênê tentwoning of tabernakel-heiligdom). (Mark 9:6 sê hulle was heeltemal verskrik en Petrus het uit verleentheid nie geweet wat hy moet sê nie). Petrus is onbewus  daarvan dat sy plan om die heerlikheid van Jesus so te behou ’n versoeking is om Jesus weg te hou van sy kruisdood, soos die duiwel Jesus in die woestyn versoek het (Luk 4:2-13).

9:34 Die wolk wat op die berg neersak en die groep oorskadu dui die teenwoordigheid van die Here aan (soos met die uittog uit Egipte; Eks 13:21;40:34;  2 Kon 8:10-11). So neem die hemelse Here dié mense wat aan Hom behoort in sy teenwoordigheid op. Dit vervul die dissipels met vrees/ontsag, maar hulle is ook die uitverkorenes wat ’n vervulling van Luk 9:27 sien.

9:35 Die stem uit die wolk herhaal die woorde by Jesus se doop (Luk 3:22 ‘Jy is my geliefde Seun. Oor jou verheug Ek My’) aan die begin van sy openbare bediening, toe Hy deur die Heilige Gees toegerus is om die Christus/Gesalfde profeet, priester, koning in God se koninkryk te wees (vgl. Jes 11:2; 9:5-6). Hier word die woord oor Jesus ‘Dit is my geliefde Seun, die Uitverkorene. Luister na Hom!’ aan die drie dissipels gerig om te bevestig dat die nuwe fase van Jesus se bediening aangebreek het, dat Hy op pad is om sy eksodus te gaan vervul op die pad van lyding, sterwe en opstanding, as die Lydende Kneg van die Here (Jes 52:13-53:12). Die woord ‘uitverkorene’ kom slegs in Lukas voor, en ook net hier. Voorheen is bespiegel wie Jesus is (Luk 9:7-9; 18-19). Hier verklaar God self wie die Seun van die Mens werklik is. Sy lyding en dood is juis sy verheerliking as God se soenoffer vir die sonde van die wêreld, wat deur God as die volmaakte soenoffer uitgekies is. Petrus se belydenis namens die twaalf in Luk 9:20: ‘Die Christus van God’ word hier verder verduidelik, dat God juis sy geliefde Seun as offerande gekies het (vgl. Gen 2:2,17) as die Gesalfde van God en die Lydende Kneg van die Here. Luister na sy woord oor sy eksodus en al sy woorde waarmee Hy hulle onderrig het oor die lewe in die Koninkryk van God. En dié opdrag van God geld vir elke gelowige om te luister na God se geliefde Seun.

9:36 Die hemelse ervaring eindig skielik nadat die stem uit die wolk gepraat het, en net Jesus bly by hulle. Lukas meld net dat hulle, terwyl Jesus nog gelewe het, ‘in daardie tyd,’  vir niemand van hulle hemelse ervaring vertel het nie (Matt 17:9 sê dat Jesus hulle beveel het om dit vir niemand te vertel voordat die Seun van die Mens uit die dood opgewek is nie. Lukas het ook nie Matteus 17:6-7 dat hulle op die grond neergeval het en Jesus hulle kom aanraak en beveel het om op te staan nie. Mark 9:10 het ook nog: hulle het onderling bespiegel oor wat ‘uit die dood opstaan’ beteken).

Lukas het, ná die verheerliking van Jesus voor drie van sy dissipels, vier kort berigte wat die dissipels se gebrek aan geloof in Jesus skilder, hulle stadige begrip om te leer, hulle hoogmoed en hulle onverdraagsamheid. Dit is ’n treurige afsluiting van Jesus se Galilese bediening. Die dissipels het nog baie om te leer van Jesus.

image_pdfimage_print

You may also like...