Die Groot Geloofswoordeboek: Doop met die Heilige Gees

image_pdfimage_print

Die Groot Geloofswoordeboek: Doop met die Heilige Gees

Die uitdrukking “die doop met die Heilige Gees” kom ses keer in die Nuwe Testament voor. Vier keer kom dit voor in die mond van Johannes die Doper as hy verwys na Jesus wat met die Heili­ge Gees sal doop (Matt 3:11; Mark 1:8; Luk 3:16; Joh 1:33), een maal as ‘n uitspraak van Jesus self (Hand 1:5) wat na die uitstorting van die Gees verwys (Hand 2), en een keer in die mond van Petrus tydens Kornelius se bekering (Hand 11:16).

Hierdie uitsprake verwys almal direk of indirek na die uit­stor­ting van die Gees op Pinksterdag (Hand 2). Johannes kontrasteer sy doop, wat ‘n *bekeringsdoop was, met Jesus wat met die Gees kom doop. En Jesus verwys direk na die uitstorting van die Gees as Hy praat van “die doop met die Gees” (Hand 1:5).

Die enigste ander keer wat die uitdrukking voorkom, is Petrus se verwysing na Kornelius se bekering. Terwyl Petrus gepreek het, het die Gees op Kornelius-hulle gekom. Lukas verklaar dat die gawe van die Gees op hulle “uitgestort” is (Hand 10:46 ev) net soos op die dissipels op Pinksterdag. Nie minder nie as vier keer beklemtoon hy dat die Gees ook op die heidene gekom het “net soos op ons” (op die Joodse gelowiges – en wel op Pinksterdag). Wat dit beteken, word duidelik as ‘n mens dink aan die stryd wat die Here gehad het om Petrus te oortuig dat heidene net soos Jode deel het aan die volle heil wat Christus bewerk het (Hand 10). Die gebeurtenis by Kornelius is in hierdie sin net ‘n bevestiging dat Pinkster ook vir die heidene was, soort van ‘n Pinkster-vir-die-heidene.

Maar dit beteken dat “die doop met die Heilige Gees” ‘n teg­niese term is vir Pinkster. Die uitdrukking word dan ook nooit in die Nuwe Testament gebruik vir ander ervarings nie, ook nie vir individuele ervarings van mense na hul bekering nie. Net soos die kruisiging en die opstanding van Jesus is die koms van die Gees tydens die Pinksterfees (Hand 2) ‘n unieke gebeurtenis wat nie her­haal word nie. Dit is dus ‘n ongewone gebruik van hierdie term om vandag van gelowiges se individuele ervarings te praat as “doop met die Gees”. Die Nuwe Testament gebruik ander terme vir indi­vi­due se ervarings, soos *vervulling met die Gees. Ons het veral in Han­delinge ook nog ander uitdrukkings, soos dat die Gees op of oor mense gekom het. Dit is ‘n ervaring wat ge­lowiges herhaalde­lik kan hê. Maar tegnies is die doop met die Gees, of die uitstorting van die Gees, die eenmalige gebeurtenis waarna Handelinge 2 verwys.

Dit beteken nie dat mense nie vandag wonderlike ervarings met die Gees het nie, maar net dat dit nie is wat in die Nuwe Testament die doop met die Gees genoem is nie.

 

OuteurProf Adrio König

image_pdfimage_print

You may also like...