Die Groot Geloofswoordeboek: Ekumene

image_pdfimage_print

Die Groot Geloofswoordeboek: Ekumene

Ekumene

Die woord “ekumene” is ‘n Griekse woord wat “die hele be­woonde wêreld” kan beteken.

Ekumeniese beweging

In die vorige eeu het die Ekumeniese beweging ontstaan on­der invloed van die groot sendingkonferensies wat daarop aan­gedring het dat daar nouer samewerking tussen die kerke moet kom. Die wêreldwye verskeurdheid van die kerke was ‘n groot verleentheid vir die sending. In plaas daarvan dat net een kerk van Jesus Christus deur die sending aan die nie-Christene voorgestel is, het talle kerke afsonderlik uitgereik en groot verwarring onder nie-Christene gesaai. Van die gebed van Jesus dat die wêreld sal glo as hulle die eenheid en die liefde onder die kinders van God sien (Johannes 17:21-23), het min tereggekom.

Verskillende ekumeniese liggame het sedert die helfte van die vorige eeu ontstaan waarvan die Wêreldraad van Kerke die grootste is. Alle kerke wat Jesus as Here en Verlosser bely, kan hierby aansluit. Daar het ook binne sekere tradisies ekumeniese lig­­ga­­me ontstaan, soos die Gereformeerde, Lutherse en Baptiste-tra­di­sies. Daar het wêreldwyd ook heelwat kerkverenigings ontstaan. Gedurende die laaste jare is die nadruk nie meer soseer op kerkverenigings nie, maar eerder op kerklike samewerking.

Die *Katolieke Kerk het nog nie amptelik deel van die Wêreld­­raad geword nie alhoewel daar op baie terreine goeie same­werking is. Die Katolieke is nog oortuig dat hulle nie op dieselfde vlak as die ander kerke is nie, maar in ‘n besondere sin dié kerk is.

Woorde gemerk met ʼn * word elders bespreek

 

OuteurProf Adrio König

image_pdfimage_print