Verduideliking van die term “Profetiese Woord”

image_pdfimage_print

Verduideliking van die term “Profetiese Woord” – Kobus Kok

 

Benita vra:

Verduidelik asseblief vir my die term: “Profetiese Woord”

Antwoord:

Dr. Kobus Kok antwoord:

Paulus is een van die bekendste Bybelse skrywers wat oor die charismata of gawes van die Gees skryf. In Romeinse 12 lees ons van verskeie gawes waarvan een is om ‘n woord van profesie te kan gee. Die Griekse woord(e) wat daarvoor gebruik word is profeteia (om ‘n geïnspireerde uitspraak te maak, en die bron van die wysheid kom van God) en die persoon wat profeteia as gawe ontvang het kan ‘n profeet genoem word. In die Bybel is dit duidelik dat ‘n profetiese woord van God af kom en nie deur mense uitgedink word nie. ‘n Profetiese woord is ook nie menslike wysheid nie maar die wysheid wat van God af kom. In die antieke tyd was daar egter nie net Christelike profete nie. Daar was ook baie heidense profete in die heidense kultusse. So was daar in Griekeland by Delphi ‘n wêreldbekende orakel waar priesteresse gereeld profetiese woorde aan mense gegee het – godgeïnspireerde woorde wat van die Griekse gode sou kom. Die Christene het skerp onderskei tussen ware profesie en valse profesie. Ons sien in die Nuwe Testament dat daar valse profete was wat dikwels in die naam van die Here valslik geprofeteer het en eintlik teen die wil van God gepraat het. Ware profetiese woorde kom van God.

orakel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘n Foto van die orakel by Deplhi (vanaf www.expatathens.com)

 

Lees gerus die volgende tekste waar die woord profesie voorkom.

Matt 13:14

In hulle geval word die

profesie van Jesaja vervul wat sê: ‘Julle sal …

Rom 12:6

…ons gegee het. As dit die gawe van

profesie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming …

1 Kor 13:2

Al het ek die gawe van

profesie en ken ek al die geheimenisse en …

1 Kor 13:8

…liefde vergaan nooit nie, maar die gawe van

profesie sal verdwyn, die gawe om ongewone tale …

1 Kor 14:6

…wees as ek ‘n openbaring of kennis of

profesie of lering aan julle meedeel.

1 Kor 14:22

…en nie vir gelowiges nie. Daarteenoor is die

profesie vir gelowiges en nie vir ongelowiges nie….

1 Thess 5:20

Moenie

profesië uitsprake van dié wat die boodskap van …

2 Pet 1:20

Dít veral moet julle weet: geen

profesie in die Skrif kan op grond van …

2 Pet 1:21

want geen

profesie is ooit deur die wil van ‘n …

Open 1:3

…is die een wat die woorde van hierdie

profesie lees, en die mense wat dit hoor …

Open 19:10

…het, en dit is die Gees wat die

profesie gegee het.”

 

Sien ook die volgende tekste waar die woord profeet voorkom:

Matt 2:23

…naam Nasaret. So is vervul wat deur die

profete gesê is: Hy sal Nasarener genoem word….

Matt 5:12

…groot in die hemel. Hulle het immers die

profete voor julle net so vervolg.”

Matt 5:17

…Ek gekom het om die wet of die

profete ongeldig te maak nie. Ek het nie …

Matt 7:12

…waarop dit neerkom in die wet en die

profete .”

Matt 7:15

…”Pas op vir die vals

profete . Hulle kom na julle toe in skaapsklere, …

Matt 7:20

So sal julle die vals

profete dan aan hulle vrugte ken.”

Matt 11:13

Al die

profete en die wet het tot op Johannes …

Matt 13:17

Dit verseker Ek julle: Baie

profete en gelowiges wou graag sien wat julle …

Matt 16:14

…party Elia, party Jeremia of een van die

profete .”

Matt 22:40

…twee gebooie is die hele wet en die

profete saamgevat.”

Matt 23:29

…Fariseërs, huigelaars! Julle hou die grafte van die

profete in stand en versier die gedenktekens van …

Matt 23:30

…aan die vergieting van die bloed van die

profete nie.’

Matt 23:31

…julle nakomelinge is van die moordenaars van die

profete .

Matt 23:34

Luister dus goed! Ek stuur

profete , wyse manne en leraars na julle toe. …

Matt 23:37

…”Jerusalem, Jerusalem! Jy wat die

profete doodmaak en die boodskappers stenig wat na …

Matt 24:11

“Daar sal baie vals

profete kom, en hulle sal baie mense mislei. …

Matt 24:24

Daar sal vals christusse en vals

profete na vore kom, en hulle sal groot …

Matt 26:56

…alles het gebeur sodat die geskrifte van die

profete vervul kan word.” Toe het al sy …

Mark 6:15

…is ‘n profeet soos een van die ou

profete .”

Mark 8:28

…sê weer Elia, en party een van die

profete .”

Mark 13:22

Daar sal vals christusse en vals

profete na vore kom, en hulle sal tekens …

Luk 1:70

…oudsher belowe deur die mond van sy heilige

profete :

Luk 6:23

…die hemel. Hulle voorvaders het immers met die

profete net so gemaak.

Luk 6:26

…praat. Hulle voorvaders het immers met die vals

profete net so gemaak.”

Luk 9:8

…Elia het verskyn,” en ander: “Een van die

profete van die ou tyd het opgestaan.”

Luk 10:24

want Ek sê vir julle: Baie

profete en konings het daarna verlang om te …

Luk 11:47

…vir julle, want julle bou grafmonumente vir die

profete , maar julle voorvaders het hulle vermoor.

Luk 11:48

…van julle voorvaders goedkeur, want húlle het die

profete vermoor en júlle bou die grafte.

Luk 11:49

…het Die Wysheid van God gesê: ‘Ek sal

profete en apostels na hulle toe stuur, maar …

Luk 11:50

…dan skuldig aan die bloed van al die

profete wat vergiet is van die skepping van …

Luk 13:28

…Abraham en Isak en Jakob en al die

profete binne-in die koninkryk van God sal sien, …

Luk 13:34

“Jerusalem, Jerusalem! Jy wat die

profete doodmaak en die boodskappers stenig wat na …

Luk 16:16

…Johannes was dit net die wet en die

profete . Van toe af word die koninkryk van …

Luk 16:29

…Hulle het die woorde van Moses en die

profete . Laat hulle daarna luister.’

Luk 16:31

…vir hom: As hulle na Moses en die

profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig …

Luk 18:31

…gaan nou Jerusalem toe, en alles wat die

profete oor die Seun van die mens geskryf …

Luk 24:25

…julle dan nie al die dinge wat die

profete gesê het nie?

Luk 24:27

…Daarna het Hy by Moses en al die

profete begin en al die Skrifuitsprake wat op …

Luk 24:44

…in die wet van Moses en in die

profete en psalms oor My geskrywe is.”

Joh 1:45

…die wet geskrywe het en van wie die

profete ook geskrywe het. Dit is Jesus van …

Joh 6:45

By een van die

profete staan daar geskrywe: ‘En hulle sal almal …

Joh 8:52

…duiwel besete is. Abraham het gesterwe en die

profete ook, en tog sê jy: ‘As iemand …

Joh 8:53

…voorvader Abraham wat gesterf het nie? En die

profete het gesterwe. Wie verbeel jy jou is …

Hand 2:17

…mense: julle seuns en julle dogters sal as

profete optree; julle jongmense sal gesigte sien; julle …

Hand 2:18

…dae my Gees uitstort, en hulle sal as

profete optree.

Hand 3:18

…God reeds vroeër by monde van al die

profete aangekondig dat die Christus sou ly. So …

Hand 3:21

…het God reeds lank gelede deur sy heilige

profete gesê.

Hand 3:24

En al die

profete van Samuel af en daarna, almal wat …

Hand 3:25

Die dinge waarvan die

profete gepraat het, is vir julle bedoel, en …

Hand 7:42

…daar geskrywe staan in die boek van die

profete : Was dit vir My, Israel, dat julle …

Hand 10:43

Van Hom getuig al die

profete dat elkeen wat in Hom glo, vergewing …

Hand 11:27

In dié tyd het daar

profete van Jerusalem af na Antiogië toe gekom. …

Hand 13:1

…Onder die

profete en leraars in die gemeente in Antiogië …

Hand 13:15

…Ná die voorlesing uit die wet en die

profete het die raadslede van die sinagoge hulle …

Hand 13:27

…te veroordeel het hulle die uitsprake van die

profete , wat elke sabbatdag voorgelees word, in vervulling …

Hand 13:40

Pas dan op dat wat die

profete gesê het, nie met julle gebeur nie:…

Hand 15:15

Die

profete sê dieselfde. Daar staan geskrywe:

Hand 15:32

Judas en Silas, wat self ook

profete was, het lank met die gelowiges gepraat …

Hand 24:14

…steeds alles wat in die wet en die

profete geskrywe staan.

Hand 26:22

…en groot. Ek verkondig maar net waarvan die

profete en Moses gepraat het:

Hand 26:27

Koning Agrippa, glo u die

profete ? Ek weet u glo.”

Hand 28:23

…uit die wet van Moses en uit die

profete probeer oortuig van Jesus.

Rom 1:2

…Hierdie evangelie het Hy vooruit deur sy

profete in die Heilige Skrif aangekondig,

Rom 3:21

…vryspraak deur God waarvan die wet en die

profete getuig, in werking getree. Dit is die …

Rom 11:3

“Here, hulle het u

profete doodgemaak en u altare afgebreek, en net …

Rom 16:26

…Aan die hand van die geskrifte van die

profete en in opdrag van die ewige God …

1 Kor 12:28

…het. Ten eerste is daar apostels, ten tweede

profete , ten derde leraars; verder is daar dié …

1 Kor 12:29

Is almal miskien apostels? Is almal

profete ? Is almal leraars? Kan almal miskien wonders …

1 Kor 14:29

Wat die

profete betref, twee of drie kan aan die …

Efes2:20

…op die fondament van die apostels en die

profete , ‘n gebou waarvan Christus Jesus self die …

Efes3:5

…deur die Gees aan sy heilige apostels en

profete geopenbaar het nie.

Efes4:11

…is die “gawes” wat Hy “gegee het”: apostels,

profete , evangeliste, en herders en leraars.

1 Thess 2:15

…Jode deur wie die Here Jesus en die

profete doodgemaak en ons vervolg is. Wat God …

Heb 1:1

…baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die

profete ,

Heb 11:32

…Simson en Jefta, van Dawid, Samuel en die

profete .

Jak5:10

Broers, neem die

profete wat in die Naam van die Here …

1 Pet 1:10

…In verband met hierdie saligheid het die

profete , wat die genade verkondig het wat vir …

2 Pet 1:19

…dit het vir ons die boodskap van die

profete nog meer bevestig. Hierdie boodskap is soos ‘…

2 Pet 2:1

…Maar daar was ook vals

profete onder die volk, en so sal daar …

2 Pet 3:2

…die woorde wat vroeër deur die heilige

profete verkondig is, asook aan die gebod van …

1 Joh4:1

…nie, want daar is nou reeds baie vals

profete in die wêreld, maar ondersoek elkeen, ondersoek …

1 Joh4:4

…aan God, liewe kinders, en het die vals

profete klaar oorwin omdat Hy wat in julle …

Openb 10:7

…Hy die blye tyding aan sy dienaars, die

profete , bekend gemaak het.”

Openb 11:10

…Hulle sal vir mekaar geskenke stuur. Hierdie twee

profete was immers vir die bewoners van die …

Openb 11:18

…die dooies word geoordeel; aan u dienaars, die

profete , en aan die gelowiges, dié wat U …

Openb 16:6

…die bloed van die gelowiges en van die

profete vergiet, en U het hulle self bloed …

Openb 18:20

…jou daaroor, hemel, en julle, gelowiges, apostels en

profete ! God het die oordeel waarmee sy julle …

Openb 18:24

…Babilon is skuldig aan die bloed van die

profete en die gelowiges, almal wat op die …

Openb 22:6

…Die Here God, wat sy Gees aan die

profete gee, het sy engel gestuur om vir …

Openb 22:9

…mededienaar van jou en van jou medegelowiges, die

profete en dié wat die woorde van hierdie …

Skrywer: Dr Kobus Kok

 

image_pdfimage_print

You may also like...