God se beloftes – Francois Malan

image_pdfimage_print

Wilna vra:

Ek sal u hulp so waardeer – ek moet die naweek 31 Mei tot 2 Junie ‘n kort opsomming gee van al God se beloftes in die Bybel. Ek weet daar gaan meer wees as die tyd wat ek tot my beskikking het en sal graag dit mooi vir elke kamplid wil afrol en bind vir latere studie.

Tweedens moet ek ook ‘n kort rukkie oor God se wonderwerke gesels en hoe dit vandag op ons van toepassing is – ek het al my huiswerk begin doen met “vers van die dag” wat gelykenisse behandel het maar ek wil regtig treffendes met hul deel en die res weer vir hul afrond

Antwoord

Prof Francois Malan antwoord:

1 ’n Kort opsomming van al God se beloftes in die Bybel:

Matteus 28:20b Jesus se laaste woorde aan sy volgelinge aan die einde van Matteus se Evangelie: ‘En kyk! Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld.’

Dit is ’n toespeling op Haggai 1:13 waar Haggai as die boodskapper in opdrag van die Here vir die volk sê: ‘Ek is by julle’ sê die Here. Die naam ‘Here’ is ons vertaling van die Hebreeuse naam Jahweh wat die Here vir Moses by die braambos gegee het, en beteken Die ‘Ek is’ wat altyd aktief by julle teenwoordig is. Lees Eksodus 3:14-15.

Vgl. ook Matteus 11:28-30 Kom na My toe almal wat vermoeid en swaar belas is, en Ek sal julle rus gee…julle sal rus vind vir julle gemoed’

 

In Johannes 14 sê Jesus dit nog duideliker in vers 15-17 dat as ons Hom liefhet, ons sy opdragte sal gehoorsaam, nl. sy nuwe opdrag dat ons mekaar moet liefhê soos Hy ons liefgehad het (Joh 13: 34-35). En Hy sal die Vader vra en Hy sal vir ons ’n ander Parakleet (wat aan ons bystand verleen: ’n voorspraak, ’n pleitbesorger, ’n trooster, ’n helper) gee, sodat Hy ewig by ons kan wees. Hy is die Gees van die waarheid, die Heilige Gees wat by ons sal bly en in ons sal wees.

In vers 23 gaan Jesus nog verder: ‘As iemand My liefhet, sal hy ter harte neem wat Ek sê, en my Vader sal hom liefhê en Ons sal na hom toe kom en by hom woon.’ – Die Drie-enige God, Vader Seun en Heilige Gees kom woon in ons as ons in Jesus glo as God wat vir ons sondestraf en sondesmet aan die kruis gesterf het. Dis God se grootste liefdesdaad, om ons verhouding met God reg te maak, sodat ons kinders van God kan wees wat Hy as ons Vader in sy bewaring en onder sy leiding neem (vgl. Joh 16:8-11).

Paulus sê dieselfde in Romeine 8. Lees maar die hele hoofstuk. In verse 14-17 sê hy: ‘Almal wat deur die Gees gelei word, hulle is kinders van God……julle het die Gees van kindskap ontvang, deur wie ons roep “Abba, Vader” (Abba is die Aramese woord waarmee Jesus sy Vader aangespreek het, Markus 14:36). Maar as ons kinders is, is ons ook erfgename van God en mede-erfgename met Christus, sodat, as ons saam met Hom ly, ons ook saam met Hom verheerlik kan word.’

vers 31-39  ‘As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat sy eie Seun nie gespaar het nie, maar Hom ter wille van ons almal oorgelewer het – sal Hy nie ook saam met Hom alles aan ons skenk nie? Wie sal die uitverkorenes van God aankla? God is die een wat vryspreek deur ons verhouding met Hom reg te maak. Wie sal ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf – meer nog, dit is Hy wat opgewek is, wat ook aan die regterhand van God sit (soos Psalm 110:1 sê), wat ook vir ons intree….niks kan ons van die liefde van Christus skei nie…in alles is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat sy liefde aan ons bewys het…..niks kan ons skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie.’

2 God se wonderwerke word elke dag misgekyk. Hy gee aan ons om elke dag op te staan en te lewe, en die nag om ons te laat rus en te herstel. Hy gee ons die vermoë om te dink en te werk sodat Hy ons elke dag ons daaglikse brood kan gee, deur die reën op die lande, deur die wysheid en ywer van die boer, en die meulenaar en die bakker en die winkeleienaar wat dit vir ons beskikbaar stel. Hy gee ons gesondheid en versorging as ons siek is deur verpleegsters, en dokters en aptekers wat toegewyd is en wat Hy met die nodige kennis en vaardigheid toegerus het. Hy bewaar ons op die pad teen ongelukke en gevare dat ons saans veilig tuis kom, en Hy bewaar ons van die bose dat ons nie aan versoekings toegee en onsself vernietig nie. En Hy het in ons kom woon om ons daagliks te lei in ons denke en optrede, sodat ons in ons daaglikse werk ander mense kan dien in kantore, skole, hospitale, huise, ens. (vgl. die maatstawwe waaraan ons gemeet sal word deur die hemelse Regter Matteus 25:31-46).

Die werk van die Heilige Gees in ons om ons te verander na die beeld van Christus (2 Kor 3:18) word in Galasiërs 5:22-23 uitgespel: die vrug van die Gees is liefde, vreugde/blydskap, vrede, vriendelikheid, geduld, goedheid, getrouheid, nederigheid/sagmoedigheid, selfbeheersing. Dit is wat die Here van ons wil maak. Om te sien hoe die Here ’n mens verander om so te lyk is seker die grootste wonder van God – om God se beeld van liefde uit te straal, want God is liefde (vgl. 1 Joh 4:8-21 en Eksodus 34:5-7). Liefde is ’n verhoudingswoord, en liefde is die eenheidsband tussen die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Hy wil ons in sy ewige liefde opneem deur in ons te kom woon sodat ons mense mekaar ook so sal liefhê, deur mekaar te vergewe en mekaar op te bou deur mekaar in liefde te dien by die huis en by die werk en by ons ontspanning.

Ek is ’n bietjie bang vir ‘jouself liefhê’. Dit doen ons vanself. Maar om Hom lief te hê en ons naaste soos ons onsself liefhet (Matteus 22:34-40), is ons roeping. Meer nog, om volmaak te wees soos ons hemelse Vader wat oor goeie en slegte mense sy son elke dag laat opkom en laat reën op wetsgehoorsames en wetsongehoorsames, moet ons ons vyande liefhê (Matteus 5:43-48; vgl. Romeine 12:20-21).

Skrywer: Prof Francois Malan

image_pdfimage_print

You may also like...