Hoe versoek ’n mens die Heilige Gees – Francois Malan

image_pdfimage_print

Sue vra

Hoe versoek ‘n mens die Heilige Gees? Is dit dan net die teenoorgestelde van versoening.

Is dit dan wanneer mens nie gehoor gee aan God en dit wat die Gees in jou binneste vir jou sê om te doen nie? Of is dit totaal en al ‘n ander antwoord?

 

Antwoord

Prof Francois Malan antwoord:

Hoe versoek ‘n mens die Heilige Gees?

 

In Matteus 12:31-32 sê Jesus dat die lastering teen die Heilige Gees nie vergewe sal word nie, en wie iets teen die Heilige Gees sê, dit sal hom nie vergewe word nie, nòg in hierdie bedeling, nòg in die een wat kom (vgl. Lukas 12:10).

Volgens Markus 3:29-30 sê Jesus: wie teen die Heilige Gees laster, kry tot in ewigheid geen vergewing nie, maar bly skuldig aan ‘n ewige sonde, want hulle (die skrifkenners wat van Jerusalem af gekom het; in Mt 12:23 is dit die Fariseërs) het gesê: Hy het ‘n onrein gees. In Mk 3:22 sê hulle dat Jesus Beëlsebul in Hom het en dat Hy deur die demone se aanvoerder die demone uitdryf (so ook in Mt en Lk 11:15).

Sonde teen Jesus as die Seun van die Mens in sy nederige menslike gestalte kan verstaan en vergewe word. Maar om die Gees van God, wat in en deur Jesus so duidelik werk in die genesing van die man wat deur ‘n demoon besete was, en blind en stom was, dat hy kon sien en praat, dan te laster as sou die Gees van God die gees van owerste van die duiwels wees, is miskenning teen alle duidelike bewyse in, en daarin te volhard. Sulke hardkoppigheid is die gevolg van iemand se eie wil en wilsbesluit, en dit sny hom af van enige vergifnis deur God. Iemand wat nog bekommerd is of hy die sonde teen die Heilige Gees gepleeg het, is nog nie so verhard nie.

 

Jesaja 63:10: Maar hulle (Israel) het in opstand gekom en het die Heilige Gees bedroef, daarom het die Here vir hulle ‘n vyand geword en het Hy self teen hulle geveg.

Die gedeelte word geskryf toe die Jode in ballingskap in Babel was. Die rede vir hulle ballingskap is dat hulle vir jare lank hulle rug op die Here gedraai het en afgde gedien het. En dit nadat Hy hulle uit Egipte se slawehuis verlos het en sy Heilige Gees onder hulle gegee het (63:11). Maar hulle het die Gees van die Here onder hulle bedroef deur voordurend sy liefde te krenk met hulle afgodery en verkeerde sosiale lewe. Toe het die Here teen hulle geveg deur Nebukadneser te troepe teen hulle te stuur, en hulle in ballingskap wegvoer. En nou bid die profeet en die volk dat die Here hulle weer genadig sal wees. Vgl Jes 65:9 vir die Here se besluit. Toe die Perse die Babiloniërs verslaan, het koning Kores hulle laat teruggaan na hulle land (vgl. Jes 45).

 

Handelinge 5:3-5: Petrus het toe gesê: Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul sodat jy vir die Heilige Gees gelieg het en vir jouself van die geld vir die grond teruggehou het?……dit was joune om te maak wat jy wou…Waarom het jy hierdie daad in jou hart bedink? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. By die aanhoor van hierdie woorde het Annanias inmekaargesak en gesterf…

Om ‘n goeie voorkoms en die lof van die gemeente te wen het Annanias en sy vrou saam besluit om ‘n deel van hulle plaas se verkoopsprys vir hulleself te hou en die ander deel vir die apostels te bring en te sê dat dit die hele koopsom is, soos Barnabas alles vir die gemeente gebring het (vgl. 4:36-37). Maar om die roem van die gemeente te kry het hulle nie rekenng gehou met die Heilige Gees wat in hulle woon nie, dat Hy alles weet, ook van hulle skynheiligheid. Daarom dat Petrus sê hulle het vir die Heilige Gees gelieg. En God het self ingegryp en gestraf.

 

In Hand 7:51 spreek Stefanus die Joodse Raad toe voordat hulle hom stenig: Julle hardnekkiges met onbesnede harte en ore, julle weerstaan altyd die Heilige Gees, soos julle vaders gemaak het, so maak julle ook…

Deur die werk van die apostels te weerstaan en hulle daarteen verset en die apostels te vervolg en te verbied om in die Naam van Jesus te preek (Hand. 4:18), is hulle besig om die werk van die Heilige Gees aan bande te lê. So het hulle vaders ook gedoen met die profete wat deur die Heilige Gees gebruik is om met die volk te praat.

 

Efesiërs 4:30: En bedroef nie die Heilige Gees van God deur wie julle met die oog op die dag van bevryding verseël is nie.

Ef 1:13-14 vertel van die beseëling met die Heilige Gees, wat hulle gelei het tot geloof in Jesus wat hulle verlos het van hulle sondige lewe. Die seël is ‘n bewys dat hulle God se eiendom is, deur die bloed van Jesus gekoop. Die inwoning van die Heilige Gees in die gelowige is die seël. Hy oortuig hulle dat hulle kinders van God is, soos God reeds in die Ou Testament beloof het (vgl. Jes 32:14-18; 44:1-5; Joël 2:27-32).

 

1 Tessalonisense 5:19: Moenie die Gees blus nie (1983-vertaling: teenstaan nie).

Die Griekse woord vir ‘n vuur blus word figuurlik gebruik om die stopsit van enige aksie aan te dui. Dit beteken jy moet nie die Heilige Gees in sy werk hinder nie, nie in jou lewe nie, en ook nie in die lewe van andere in die gemeente nie. Moet bv. nie die opdrag in 4:3,8 oor die heiligheid van die huwelik verwerp nie. Hy is besig om ons al meer soos Jesus te laat word (2 Korintiërs 3:18) om soos Jesus lief te hê, deur sy lewe vir ons te gee (vgl. Johannes 13:34 en 15:12-17).

 

Hebreërs 10:28-29: Wanneer iemand die wet van Moses verwerp het, het hy gesterf op grond van twee of drie se getuienis, sonder genade. Hoeveel erger straf dink julle sal iemand verdien wat die Seun van God vertrap het, die bloed van die verbond waardeur hy geheilig is, gering geag het en die Gees van genade beledig het?

Die Griekse woord praat van onbeskaamd arrogant teen iemand praat. In 10:26-31 word gepraat van willens en wetens teen God se werk vir jou verlossing op te tree en Hom te beledig deur opsetlik te bly sondig nadat jy kennis van die waarheid ontvang het, Christus se sondaarsliefde vertrap en jou teen God en sy woord verhef

 

1 Johannes 5:16: As iemand sy broer sien sonde doen wat nie tot die dood lei nie, moet hy bid en God sal aan hom, ja, aan hulle wat sonde doen wat nie tot die dood lei nie die lewe gee. Daar is sonde wat tot die dood lei; ek sê nie dat hy daarvoor moet bid nie.

Moedswillige verwerping van die soort lewe wat God van ons vra, lei tot afval van God en sy kerk, en is bewys van die gees van die antichrist.

Skrywer:  Prof Francois Malan

 

image_pdfimage_print