Die gebruik van die Nagmaal – Francois Malan

image_pdfimage_print

Vraag

‘n Leser vra: Mag die kerkraad jou verhinder om nagmaal te gebruik as jy nie n kerklike bydra maak nie.

Antwoord

Prof Francois Malan antwoord:

Oor die instelling van die nagmaal sê Markus 14:22-24 ‘Terwyl hulle eet – Jesus se 12 dissipels tydens die Pasga 14:12,17) – het Jesus brood geneem, en nadat Hy die seëngebed uitgespreek het, breek Hy dit en gee dit vir hulle en sê: “Neem, dit is my liggaam.” Toe het Hy die beker geneem, gedank, dit vir hulle gegee, en hulle het almal daaruit gedrink. Hy het vir hulle gesê: “Dit is my bloed, die bloed van die verbond wat vir baie uitgegiet word.” Matteus 26:27 neem dit van Markus oor en sê Jesus het gesê “Drink almal daaruit.” Lukas 22:17 wat op Markus uitbrei, sê oor die beker: “Neem dit, en deel dit onder mekaar.” Paulus se briewe is almal geskryf vóór die vier Evangelies geskryf is. Aan die gemeente in Korinthe skryf hy dat hy van die Here ontvang het wat hy ook aan hulle oorgelewer het oor die nagmaal, dat die Here Jesus die nag toe Hy verraai is, brood gebreek het en gesê het: “Dit is my liggaam – ter wille van julle. Doen dit om My in herinnering te bring.” So ook met die beker ná die ete: “Hierdie is die nuwe verbond deur my bloed. Doen dit, so dikwels as wat julle daaruit drink, om My in herinnering te bring.” Want so dikwels as wat julle hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat Hy kom (1 Kor 11:23-26). Verder sê hy dat wie op onwaardige wyse die brood eet of uit die beker van die Here drink, skuldig sal wees teenoor die liggaam en die bloed van die Here. Dit sê Paulus oor die gemeente waar die rykes hulle eenkant hou en apart die nagmaal eet en drink, terwyl die armes en slawe in die binneplaas self moet regkom tydens die liefdesmaal. Daaroor prys hy nie die gemeente nie en eet hulle ’n oordeel oor hulleself. (1 Kor 11:17-22; 27-34). Bydraes kom nêrens ter sprake in verband met die nagmaal nie. In 1 Korinthiërs 16 word verwys na die insameling vir die gelowiges in Jerusalem wat Paulus in die ander gemeentes reël. Dat elke lidmaat afsonderlik op die eerste dag van die week ’n bedrag opsy sit, en volgens sy verdienste spaar, sodat die insameling nie eers plaasvind wanneer hy na hulle toe kom om dit na Jerusalem te stuur nie (1 Kor 16:1-4). In 2 Korinthiërs 8-9 brei hy uit oor die insameling vir die armes in Jerusalem en Juda. Sy reël vir bydraes in 2 Kor 9:5-8 lui: ‘Wie karig saai, sal karig oes, wie oorvloedig saai, sal oorvloedig oes. Laat elkeen gee soos hy vooraf in sy hart besluit het – nie met droefheid of onder dwang nie, want God het ’n blymoedige gewer lief. En God is magtig om alle genade oorvloedig vir julle te laat wees, sodat julle altyd in elke opsig selfversorgend kan wees, en oorvloedig kan bydra tot elke goeie werk.’ Oor die traktement van ’n leraar in ’n gemeente het Paulus ’n aanduiding gegee, eers in Galasiërs 6:6 en later meer uitgebreid in 1 Korinthiërs 9:1-18. In my opinie mag ’n kerkraad, volgens die Nuwe Testament en Jesus se bedoeling met die nagmaal, jou nie verhinder om nagmaal te gebruik as jy nie ’n bydrae maak nie. Jesus het nie die nagmaal ingestel om verkoop te word nie, maar om ons te herinner aan sy kruisdood om die sondes van die hele wêreld op Hom te neem en ons straf te dra sodat ons saam met Hom kan opstaan tot ’n lewe vir God en ons medemens. In Johannes 1:29 sê Johannes die Doper, vir wie God aangestel het om die weg vir Jesus voor te berei, van Jesus: ‘Kyk, die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem!.’ Dit is waaroor die nagmaal gaan en wat ons met die nagmaal verkondig.

Skrywer:  Prof Francois Malan

image_pdfimage_print

You may also like...