Die Groot Geloofswoordeboek: Goddelikheid van Christus

image_pdfimage_print

Die Groot Geloofswoordeboek: Goddelikheid van Christus

Die Goddelikheid van Jesus was van vroeg af onder Christene ‘n omstrede saak. Daar was in die vierde eeu die bekende stryd rond­om *Arius wat Jesus wel baie hoog geag het, maar Hom net beskou het as die eerste (en daarom ook die belangrikste) skepsel van God. Hy het hom ver­al beroep op uitsprake soos Kolossense 1:15 waar daar in die Grieks staan dat Jesus “die Eersgeborene van die hele skep­ping” is. (1983-vertaling: “Die Seun is die Eerste, verhewe bo die hele skepping.”) Hy het ook daarna verwys dat Johannes nie ‘n be­paalde lidwoord voor “God” gebruik as hy die Woord “God” noem nie, wat sou beteken dat die Woord “‘n God” is. Johannes 1:1 behoort dus te lees: “en die Woord was ‘n God.” Dit het hy dan weer in verband gebring met die gebruik in die Ou Testament om na hemelwesens (soos engele) as “gode” te verwys (Ps 82:1, waar die Hebreeus iets lees soos “God staan op in die vergadering van die go­de“.) Jesus is dus net ‘n hoogverhewe wese, maar nie self ook God soos die Vader nie. Die Jehovasgetuies het nog hierdie siening.

Nogtans het die kerk hierteenoor altyd bely dat Jesus ook God is net soos die Vader. In die *Belydenis van Nicea (325 nC) kom dit sterk na vore. Daar bely ons oor Jesus: “Die eniggebore Seun van God … God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige
God … van dieselfde wese met die Vader.”

 

Die Nuwe Testament

In die Nuwe Testament word Jesus in­derdaad “God” genoem, al is dit net ‘n paar keer. Die ontbrekende bepaalde lidwoord in Johan­-nes 1:1 is nie deurslaggewend nie. “God” word predikatief gebruik, en dan is dit normaal dat daar nie ‘n lidwoord gebruik word nie. Die lidwoord sou juis die betekenis verander het. Die feit dat Johan­nes hier duidelik terugverwys na Genesis 1 waar God die Skepper van alles is en beklemtoon dat die Woord alles geskep het, beteken dat hy Jesus op dieselfde vlak as God die Vader stel. Jesus protesteer dan ook nie as die Jode sê Hy stel Homself aan God gelyk nie (Joh 5:18). Hy gee selfs verdere aanleiding daartoe (Joh 5:21-23; 10:30; 14:9-11; 20:28; 1 Joh 5:20). Ook Paulus gebruik die woord “God” vir Je­sus (Rom 9:5; Tit 2:13) en beklemtoon dat God in sy volheid in Chris­tus woon (Kol 1:19; 2:9).

Jesus as Here

‘n Mens moet verder onthou dat die woord “God” in die Nuwe Testament eintlik hoofsaaklik vir die Vader gebruik word (en daar­om net ‘n paar keer vir Jesus), terwyl Jesus veral “Here” genoem word (1 Kor 8:5-6). Ons moet onthou dat “Here” eintlik in die Ou Testament vir God gebruik word en veral sy Naam aandui (Jahwe), en dat Jesus dan hierdie Naam kry “wat bo elke naam is” (Fil 2:9-11). Dit beteken dat Jesus eintlik God se Naam kry, wat sterk getuienis is dat Hy net soos die Vader God is. (*Naam van God)

Woorde gemerk met ʼn * word elders bespreek

 

Outeur: Prof Adrio König

image_pdfimage_print

You may also like...