Paulus se brief aan die Filippense (Fil 1:22-24) – Francois Malan

image_pdfimage_print

1:22a ‘maar as ek verder liggaamlik bly lewe, beteken dit dat ek nog verder vrugbaar sal kan werk,’ Die sin is gebroke en moeilik om presies te vertaal. Nadat Paulus duidelik gemaak het dat sy sterwe vir hom ’n wins sal wees, om vir ewig volmaak met Christus te wees of vir die evangelie ’n wins te wees deur die wyse waarop hy sal sterf (1:21), beskryf hy die ander moontlikheid dat hy deur die keiser vrygespreek kan word en dan verder bly lewe. Vir hom sou om verder te bly lewe, beteken om verder deur Christus gebruik te word vir vrug of oes van werk in God se koninkryk op aarde. Die woord karpós kan ‘vrug’ of ‘oes’ aandui. Dit beklemtoon dat daar vrug op sy werk sal wees, dat hy die oes moet help inbring van die werk wat die Here reeds in die harte van mense doen. Teenoor die wins wat sy sterwe vir hom en vir die evangelie kan beteken (1:21) staan die werk vir die Here as hy sou bly lewe. Teenoor sy persoonlike wins, is die diens aan sy Eienaar moontlik belangriker in die oë van sy Here.

1:22b-24 ‘Ek weet werklik nie wat om te kies nie. 1:23 Ek is in ’n tweestryd gewikkel. Aan die een kant verlang ek om heen te gaan en saam met Christus te wees. Dit is immers verreweg die beste. 1:24 Aan die ander kant is dit ter wille van julle noodsaakliker dat ek liggaamlik hier bly.’ Die keuse is vir Paulus moeilik. Hy word van twee kante af gedruk (sunéchomai). Paulus gebruik die woord nog net in 2 Kor 5:14 vir die liefde van Christus wat ons ‘dring/beheer.’ Wat die beste vir die evangelie sou wees, weet hy nie en kan hy nie sê nie (dit is die krag van die woord gnōrízō ‘bekendmaak’). Daarom laat hy dit aan sy Heer oor om daaroor te besluit. As slaaf van Christus aanvaar hy sy Heer se besluit met vreugde. Hy het die begeerte om te sterf en vir ewig met Christus in heerlikheid te wees (vgl. Rom 8:17b). Dit kan ook sy finale offer wees waarmee hy Christus in sy liggaam kan verheerlik (vgl. Fil 2:17 ‘Maar al word ek ook as drankoffer uitgegiet…’ ). Maar om liggaamlik te bly lewe, kan vir sy Heer beteken dat dit nog noodsaaklik is dat hy ter wille van die gemeente in die lewe bly om te help om sy Heer se oes in te samel. Christus is immers sy lewe! Hoe sien Paulus die lewe na die dood en die opstanding van die dooies op die dag van Jesus se wederkoms? Volgens Fil 1:23 verwag Paulus om met sy dood direk met (sun) Christus te wees. Volgens Fil 1:10 verwag hy wel die dag van Christus as die oordeelsdag wat nog kom. Volgens Fil 3:20-21 is ons burgerskap reeds in die hemel, maar ons verwag die Here Jesus Christus, wat ons nederige liggaam gaan verander om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam. Volgens 2 Korinthiërs 5:1-10 voorsien Paulus dat die lewe dit wat sterflik is, sal verteer met ons sterwe (5:4 katapínō dat die krag van die dood beëindig word en die lewe oorneem), en dat ons reeds by die Here gaan woon in afwagting van ons verskyning voor die regterstoel van Christus. 1 Korinthiërs 15:20-28; 35-55 brei uit oor die opwekking van die dooies met die koms van Christus as Wêreldregter. Reeds in 1 Thessalonisense verwys hy na ons verwagting van die koms van die Seun van God uit die hemel, met trompetgeskal en met al sy engele (1:10; 2:19; 3:13; 4:16; 5:2). In 1 Thess 4:14 verwys hy egter na gelowiges wat sterf as mense wat glo dat Jesus gesterf het en opgewek is. ‘God sal ook so diegene wat gesterf het, deur Jesus met Hom saamneem.’ In 1 Thess 5:10 sê Paulus dat ons saam met (háma sun) Christus leef òf ons nou lewe òf sterf (‘wakker is of slaap’ as beeldspraak vir lewe en dood in 5:10; vgl. Rom 14:8). Jesus het in sy antwoord aan die Sadduseërs al verwys na Abraham en Isak en Jakob wat steeds lewe, want ‘hulle God is nie die God van dooies nie maar van lewendes’ (Matt 22:32). In sy gelykenis van die ryk man en Lasarus verwys Jesus na Lasarus aan die boesem van Abraham (Luk 16:22-26) en vir die misdadiger aan die kruis sê Hy ‘Jy sal vandag nog saam met my in die paradys wees.’ So is Paulus oortuig dat hy met sy dood met Christus sal wees, aan Jesus verbind om saam met Hom te lewe, ook direk by sy sterwe. So het hy die sterwende Stefanus hoor roep ‘Here Jesus ontvang my gees!’ (Hand 7:58-60).

image_pdfimage_print

You may also like...