Die koninkryk van God: Wat is dit? (1)

image_pdfimage_print

Manners are a sensitive awareness of the feelings of others. If you have that awareness, you have good manners, no matter what fork you use. –Emily Post (1872-1960)

Die koninkryk van God: Wat is dit? (1)

Die koninkryk van God is ‘n baie algemene tema in die Bybel. Ek gaan ‘n hele aantal blogs gebruik om te probeer vasstel wat dit is en hoekom dit belangrik is. Ek gaan onder ander gebruik maak van The Kingdom of God van Christopher W. Morgan en Robert A. Peterson (reds) 2012.

Is dit belangrik dat ek weet wat die koninkryk van God is? Ja, want dwarsdeur sy bediening beklemtoon Jesus die koninkryk. Matteus som dit so op: Hy het toe in die hele Galilea rondgegaan en die mense in hulle sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig en elke soort siekte en kwaal onder die volk gesond gemaak (4:23).

Sowat halfpad deur sy bediening  moet Jesus Homself verdedig teen die aanklag dat Hy bose geeste met die hulp van Beëlsebul uitdryf: Aangesien Ek dus deur die vinger van God bose geeste uitdryf, het die koninkryk inderdaad tot by julle gekom (Lukas 11:20). Aan die einde van sy bediening staan Hy voor Pilatus. Toe Pilatus wou weet wat Jesus dan verkeerd gedoen het, antwoord Jesus hom: My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie … As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my onderdane geveg het sodat Ek nie aan die Jode uitgelewer sou word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie (Johannes 18:36). Aan die begin, middel en einde van sy bediening praat Jesus oor die koninkryk van God.

 

Een van die probleme is dat daar verskillende sienings van die koninkryk van God is. As Jesus van die koninkryk praat, beklemtoon Hy God se optrede. Daarom het die koninkryk ‘n oorkoepelende woord geword vir mense om op verskillende maniere hierdie optrede van God te verstaan.  Hierdie verskillende  sienings van die koninkryk van God het elkeen elemente van die waarheid, maar  dra nie noodwendig die volle boodskap van die koninkryk van God oor nie. Die gevoel is dat die koninkryk dikwels op ‘n baie vae manier gebruik word.

 

Een van die groot probleme in ons verstaan van die koninkryk van God is dat Jesus oënskynlik teenstrydige stellings oor die koninkryk maak. Daarna kyk ons in die volgende blog.

 

image_pdfimage_print

You may also like...