Die waarde van die doop – Francois Malan

image_pdfimage_print

Boodskap Teks

Uit ander antwoorde lei ek af die bediening van die doop deur amsdraers is vir die medewerkers belangrik. Ek kan daarmee saamgaan as dit is terwille van goeie orde en die sigbare handeling ingemeente.Ek is egter bekommerd dat die “doper ” verhef word tot die verbondsluiting tussen God en die mens,amper soos die katolieke kerk. My verstaan by die kinderdoop is dit die gelowige ouers wat hulle kind laat doop.verbondsluiting vind dan plaas tussen God en die kind agv van die geloof van die ouers nie die handeling v d doper nie. Selfde vir volwassens wat hulle laat doop.Kinders v ongelowige ouers of volwassenes wat nie werklik die Here aangeneem het nie tree nie in n verbond met die Here nie !

Antwoord

Prof Francois Malan antwoord:

Eers ’n opmerking oor die ‘katolieke kerk.’ Die Griekse woord katholikê beteken ‘algemeen, universeel’ en is deel van die Gereformeerde geloofsbelydenis: ‘Ek glo aan ’n heilige, algemene, Christelike kerk, omdat alle gelowiges aan een Here Jesus Christus verbind is. Daarom word van die Roomse Katolieke Kerk gepraat om hulle van ander kerke te onderskei. 

U afleiding dat die bediening van die doop deur ampsdraers vir die medewerkers belangrik is en die doper verhef tot die verbondsluiting tussen God en die mens:

Eers iets oor die betekenis van die doop as teken en seël van die verbond van God met ons waaroor u skryf:

Volgens Paulus in Romeine 4:3,10  het die Here sy verbond met Abraham gemaak nog voordat hy besny is omdat hy in God geglo het (vgl. die Here se verbond met hom in Genesis 12:1-4 toe hy 75 jaar oud was;  en weer in 15:18-20). Romeine 4:11-12: ‘Abraham het die besnydenis as ’n seël ontvang om te bevestig dat hy op grond van sy geloof geregverdig is terwyl hy nog onbesnede was. So het hy die vader geword van almal wat glo terwyl hulle onbesny is, sodat ook vir hulle die geloof as regverdiging gereken kon word. So het hy die vader geword van hulle wat nie bloot besny is nie, maar wat boonop in die voetspore volg van ons vader Abraham, wat geglo  het toe hy nog onbesnede was’ (volgens Genesis 17:1-13 was Abraham 99 jaar oud toe die Here die besnydenis as verbondsteken tussen die Hom en Abraham ingestel het; vg. Romeine 4:19).

Romeine 4:23-25 lui: ‘Dat dit vir Abraham tot regverdiging gereken is, is nie net ter wille van hom opgeskryf nie, maar ook ter wille van ons vir wie dit toegereken sal word, ons wat glo in Hom wat Jesus ons Here uit die dood opgewek het. Hy is ter wille van ons oortredings oorgelewer en ter wlle van ons regverdigmaking opgewek.’

In Kolossense 2:6,11- skryf Paulus: ‘Aangesien julle dus Christus Jesus die Here aangeneem het, bly in Hom leef…In Hom is julle ook besny, nie met die besnydenis deur mensehande nie, maar deur die besnydenis van Christus, waardeur julle sondige aard weggeneem is, toe julle in die doop saam met Hom begrawe is . In Hom is julle ook saam opgewek deur die geloof in die krag van God wat Hom uit die dood opgewek het .’

Oor die verheffing van die doper asof hy die verbondsluiting waarneem:

Paulus skryf aan die Korinthiërs 1:14-15: ‘Ek dank God dat ek, afgesien van Krispus en Gaius, nie een van julle gedoop het nie, sodat niemand kan sê dat julle in my naam gedoop is nie.’

Orals waar Paulus gekom het, het hy ’n gemeente gestig en ouderlinge aangestel of laat aanstel wat die gemeente moes versorg. Hy beskou hulle as opsieners en bestuurders oor die huishouding van God wat hom moet hou aan die betroubare woord van God in ooreenstemming met die lering (vgl. bv. Titus 1:5,7,9; vgl 1 Tim 5:17). Vir Timotheus het Paulus self  en die ouderlinge die hande opgelê waardeur hy die genadegawe van God ontvang het omdat hy oortuig was van Timotheus se opregte geloof oor wie die gemeentes in Listra en Ikonium goeie getuienis gelewer het(1 Tim 1:5-6, 4:14; Hand 16:2). Timotheus moes hom toelê  op voorlesing, bemoediging en onderrig.

Op die Pinksterdag het Petrus vir die wat gelowig geword het en gevra het wat hulle moet doen, geantwoord: ‘Bekeer julle, en laat elkeen van julle in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van julle sondes gedoop word, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte geld vir julle en ook vir julle kinders, en vir almal daar ver, almal wat die die Here ons God na Hom toe roep….diegene wat sy boodskap aangeneem het, is gedoop en op daardie dag is ongeveer drieduisend mense toegevoeg (Hand 2:37-41). Volgens vers 37 sou Petrus en die ander apostels waarskynlik die doop bedien het soos Jesus ook in Mattheus 28:19 opdrag aan die 11 van sy dissipels gegee het.

In Samaria was dit Filippus, een van die apostels se helpers op wie die apostels hulle hande opgelê het (Hand 6:5-6) wat mans en vroue in Samaria gedoop het (Hand 8:2). 

Petrus 5:2 vra die ouderlinge om soos herders die kudde van God in hulle midde te versorg as voorbeeld vir die kudde en oor hulle toesig te hou (1 Petr 5:2-3) en jonges om ondergeskik te wees aan die ouderlinge (5:5).

Nêrens word verder en spesifiek gesê wie die doop moet bedien nie, behalwe Johannes 4:2 wat sê dat Jesus nie self gedoop het nie, maar sy dissipels (die woord dissipels beteken leerlinge, volgelinge) en Mattheus 28:16-20 waar Jesus aan die 11 dissipels die opdrag gee: ‘…Gaan en maak dissipels van al die nasies, doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het…’ 

In die formulier vir die bevestiging van leraars in die NG Kerk is die bediening van die sakramente deel van die leraar se amp met verwysing na Mattheus 28:19, en moet hy saam met die ouderlinge die gemeente van God in goeie tug en orde hou en regeer soos die Here dit voorgeskryf het. In die formulier van die doop word gesê dat die bedienaar van die Woord/die liturg (leier van die erediens) die doop bedien.

Die leraars as bedienaars bly dienaars van Christus wat die doop bedien op grond van die geloof van die volwasse persoon of van die ouers van die kind, geloof in Jesus Christus as die Seun van God wat vir ons sonde gesterf het. Die verbond van God met die persoon of kind word gesluit deur God wat die persoon na Hom toe getrek het (vgl. Johannes 6:29, 37, 39, 44, 65; 10:29). Die geloof kom deur die oortuigingswerk van die Heilige Gees (vgl. Joh 16:7-11, Ef 2:8). Die doop is slegs die bevestiging van die verbond. 

Skrywer: Prof Francois Malan

image_pdfimage_print

You may also like...