Mense en Redding: Paulus (2) – Jan van der Watt

image_pdfimage_print

Mense en Redding is ‘n reeks artikels geskryf deur Prof Jan van der Watt. Ons dank aan CUM vir die gebruik van hierdie materiaal.

Juis vanweë die negatiewe situasie van die mens staan die mens skuldig voor God (3:19): Niemand sal hom dus kan verweer nie, en die hele wêreld is strafwaardig voor God. Die mens kan sigself nie red nie (Tit 3:5; Ef 2:8). Afgesien van hulle eie sondige natuur (Rom 8:3, 5, 8), is hulle ook in die mag van bose (Kol 2:8, 20), van die wettiese godsdienstige reëls en die wet (Gal 4:3, 12-13) en die dood (wat deur Paulus gepersonifieer word – 1 Kor 15:26).  Hulle het dus inderdaad die redding van God nodig.

Hier speel die begrip genade ‘n hoofrol (Tit 2:11). Genade is om iemand iets te gee wat hy of sy nie verdien nie en om dit te gee sonder om regtig iets terug te verwag. Dit is iets wat God vir mense gee omdat Hy graag wil, soos Paulus aan die Efesiërs skryf: Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie; dit is ’n gawe van God (Ef 2:8). God bly die inisiatiefnemer en bron van die genade, hoewel dit deur ander bemiddel word ( 2 Thes 2:13). Die proses van redding en genade grens vir Paulus aan ‘n misterie, juis omdat God so ondeurgrondelik, groot en verhewe is (Rom 11:33-37). In byna poëtiese taal beskryf Paulus dit: O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God! Hoe ondeurgrondelik is sy oordele, hoe onnaspeurlik sy weë! Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee Hom raad? Wie bewys Hom ’n guns, sodat Hy verplig is om iets terug te doen? Uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge. Aan Hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid! Amen.

Die genade wat God aan mense gee, word onder andere en veral deur Jesus bemiddel. Paulus beskryf dit deur Jesus met Adam te vergelyk (Rom 5:14-15, 17): Daar is ooreenkoms tussen Adam en Hom wat sou kom, 15maar met die genadegawe is dit anders as met die oortreding. Deur die oortreding van een mens het baie gesterf, maar die genade van God en die gawe wat deur die genade van die een Mens, Jesus Christus, gekom het, is veel oorvloediger aan baie geskenk 17Deur die oortreding van die een mens het die dood begin heerskappy voer deur hierdie een mens, maar deur die Een, Jesus Christus, is veel meer bereik: dié wat die oorvloed van genade en die vryspraak as gawe ontvang het, sal lewe en heerskappy voer. Adam het deurdat hy aan God ongehoorsaam was, die hele menslike geslag in die sonde gedompel. Daarom staan hulle onder die oordeel. Jesus kom deur genade en bied die gawe van redding en vryspraak van die sonde aan baie. Almal wat dus in Jesus glo kry die vryspraak wat Hy in genade aan mense bied en op die manier is God se genade daar vir almal ongeag status, rykdom, rang, geslag of wat ook al. Daar is nie grense of beperkinge nie (1 Tim 2:4). Hulle verdien dit nie, maar kry dit. Dit is die essensie van redding volgens Paulus.

Hierdie goddelike genade vra natuurlik ook vir gepaste reaksie van die kant van die mens. Wie met die genade van God te doen kry, bly nie dieselfde nie. Die goddelike genade vra veral gelowige reaksie van die mens. Soos Rom 3:22 sê: die geregtigheid (is) naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie en ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet (Rom 3:28; sien 3:21-31). Geloof in wie Jesus is en wat Hy gedoen het, vorm die manier waarop die mens deel kry aan die redding: Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is ’n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is: Maar die regverdige sal uit die geloof lewe (Rom 1:16-17).

image_pdfimage_print

You may also like...